Om Västankvarn

Växtodlingsförsök har utförts på Västankvarn gård redan i mera än 20 år. Tack vare samarbetet mellan YH Novia och Nylands Svenska Lantbrukssällskap  har försöksgården utvecklats till att från 2003 fungera som en oberoende försöksstation med personal och utrustning för att självständigt bedriva försöksverksamhet.

Målsättningen är att bedriva en tillämpad försöks- och utvecklingsverksamhet som betjänar jordbruken och näringslivet.

Det innebär att man också kan erbjuda försöks- och utvecklingstjänster åt olika samarbetspartner.

Västankvarn försöksgård är belägen i Ingå, ca. 60 km väster om Helsingfors. Till gården hör ca. 180 ha åker och 360 ha skog, av vilken försöksgården använder mellan 10 och 15 ha. Försöksgården har årligen runt 6000 rutor. Dessutom bedrivs en omfattande mjölkproduktion på gården.