Aktuellt i lantbruket – 1.6.2024

Detta har hänt på fälten sedan den 29-5-2024:

Förekomsten av bladlöss har ökat under de senaste dagarna och gulrost har hittats i höstvete i västra Nyland i sorten Norin. Skorpan, som uppstod där rikligare regn föll senaste veckoslut, har i hettan blivit mycket hård och svårgenomtränglig och lokalt skadar ännu jordlopporna spannmålsplantor som tvinväxer.

Det har under den gångna veckan förekommit vindar från syd-ost och dessa har antagligen fört med sig bevingade bladlusmammor vilka lokalt ökat klart under den senaste tiden. Bladlusmammorna föder nu levande ungar på spannmålens blad och dessa kommer efterhand att söka sig nedåt på plantorna för att till sist gå ned till spannmålsplantans underjordiska delar. Bekämpningströskeln i sädens broddstadium är förekomst av bladlöss på var femte planta, vid stråskjutning max 5 löss per strå och mot axgång max 10 löss per strå. De små ungarna är först bara ca en knapp mm stora och kan dels gömma sig i bladslidor och dels, som ovan nämnts, snabbt krypa ned under jorden. Dra upp spannmålsplantor försiktigt och kolla läget också under markytan.   V.g. se bekämpningsrekommendationerna i inslaget från den 30.5.2024.

Höstvetena har i torkan hittills hållits rätt friska men nu har angrepp av gulrost påträffats i västra Nyland på den för gulrost känsliga sorten Norin.

På basen av situationen i Sverige så har det varit väntat att sydvästliga vindar skulle föra med sig gulrostsporer också till Sällskapets område. Typiskt är att angreppen i Sverige först avancerarar uppåt från Skåne till öst-Götaslätten och sedan efterhand till, i första hand, västra Nyland.

Angreppen av gulrost skall tas på allvar! Eftersom angreppet sprider sig som vindburen smitta så breder angreppen ut sig snabbt och det som är värst, – till hela plantan på en gång! Angreppen av gulrost syns som prydliga rader av gul-orange 1-2 mm stora ”sporhögar” mellan bladnerverna. Säkrast kan man fastställa att det är fråga om rostangrepp genom att studera ”sporhögarna” med förstoringsglas. Då ser man att bladets yttersta, genomskinliga, skikt har spräckts upp av sporhögarna.

Det går inte att, som med andra svampsjukdomar, i lugn och ro följa med hur angreppet stiger uppåt i beståndet utan om angreppet är kraftigt och sorten känslig så angrips plantans alla blad i värsta fall på ca en vecka. Dessutom har angreppet av gulrost i allmänhet redan spritt sig mera i plantan än till de symtom man ser nu! Det betyder att angreppet ännu kommer att öka några dagar efter utförd svampbekämpning!

Se till att det medel som du svampbekämpar med säkert har god effekt också mot rost. Kom ihåg att skördeförväntningen på det fält som man tänker bekämpa bör vara hyfsat för att kunna täcka kostnaderna för bekämpning, utglesade fält som lider svårare av torkan gör det knappast.

Där det förekom rikliga åskregn under senaste veckoslut har skorpan som bildats blivit hård och svår- / ogenomtränglig i hettan. Spannmål tål i allmänhet en grund harvning även om en del av beståndet kommit upp. Känsligare växter s.s. oljeväxter och ärter dör däremot om de slits av.

I nu först uppkommande spannmålsfält finns det en hel del angrepp av jordloppor, – det har lokalt blivit till ett problem i fält där tillväxten bromsas av torkan.

Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där den gröna ytan gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp. Svårare angripna fält ser blekt gulgröna ut på håll.

Följ med läget speciellt om det varma och torra vädret fortsätter!

Vid hotande situationer där lopporna ätit > 30 % av bladytan i vårvete och > 50 % av bladytan i korn och havre och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats. Bekämpningströskeln är lägre om grödan lider av torka eller skorpa. Se upp för loppgnag också i oljeväxter och sockerbetor!

Om torkan fortsätter begränsar/försenar det antagligen groningen också hos ogräsen vilket var fallet också i fjol, – ett taktiskt väntande med ogräsbekämpningen kan löna sig för att få de flesta ogräsen bekämpade på en gång. I torka och hetta bör bekämpningarna utföras som tidiga morgonsprutningar, – varje bekämpningssprutning tar också på odlingsväxten!

Denna sida är uppdaterad den 1.6.2024 av Jan Grönholm, NSL

Foto 31.5.2024: Jan Grönholm, första gulrosten hittad i Tenala i Norin höstvete som börjat gå i ax.

Arkivbild NSL Försök: Förekomsten av bladlöss har ökat under de senaste dagarna.