Aktuellt i lantbruket

I år igen gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr djupdykt sedan vinterns priser och priset på t.ex. råg är nu på en oförsvarligt låg nivå! Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till hur lågt pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför …

Read More
 

Trädor som på Sällskapets område anmälts som EFA-areal får skördas, betas, bekämpas kemiskt eller användas för andra jordbruksändamål fr.o.m. i dag. Observera dock att kemisk bekämpning INTE ännu får utföras på EFA-areal som såtts med N-fixerande grödor!

Eftersom vi i dag har den 16.8. är det nu tillåtet att på grönträdor som anmälts som EFA-areal skörda, beta, bekämpa växtligheten kemiskt eller använda området för andra jordbruksändamål s.s. bearbetning.

Observera dock att växtligheten på EFA-areal som besåtts med N-fixerande växter s.s. ärter eller bondbönor skall bibehållas orörd ända till augustis slut om den inte …

Read More
 

Sådden av höstsäden börjar efter hand vara inne.

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast innebär en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar efterhand vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Rågtröskningen har efterhand börjat inledas men bestånden är ännu ojämnt mogna på många håll. Också kornfälten mognar på sina håll ojämnt, – där fälten tidigare led av torkan grönskar det nu.

Skördearbetena har på sina håll inletts på Sällskapets område. Höstkornsfälten börjar vara tröskade och också en stor del kumminfälten. Också tröskningen av råg har inletts men på en del håll fördröjs tröskningen ännu av fältens ojämna mognad.

En del kornfält har inte mognat utan har blivit bara grönare efterhand, speciellt på områden som tidigare led mera …

Read More
 

Rostangrepp kan nu påträffas i vårvetena, – brunrost som mörkbruna sporsamlingar slumpvis utspridda på bladen och gulrost som gul/orange sporsamlingar i prydliga rader längs bladnerverna.

I förra veckan hittades de första angreppen av gulrost i Amaretto vårvete medan angrepp av brunrost funnits i vetena redan en tid.

Gulrost är en mycket aggressiv svampsjukdom som sprids till hela växten på en gång eftersom den sprids med vindarna. Dessutom är angreppet mera spritt i växten än vad man kan se i nuläget vilket …

Read More
 

OBS! Tukes har i år igen nu beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly i nödsituation!

Tukes har den 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly ”i nödsituation så att en mänd- och kvalitetsmässig skörd skall kunna tryggas”.

Frågan är ju sedan om det i år lyckas av andra skäl.

 

Undantagstillståndet gäller följande medel:

 

Turex 50 WP:

För bekämpning av Kålmal och gammafly i höst- och vår rybs och -raps samt för bekämpning …

Read More
 

Torkan har i år nog tyvärr tagit hårt på s.g.s. alla vårsådda grödor som växer på ens lite torkkänsligare åkrar.

Det är inte bara oljeväxterna som lidit av torkan i år. Redan för ett par veckor sedan började man se jordartsgränser och var gamla fastsatta diken gått vilket är ett klart tecken på att torkan redan börjat skada grödorna. Överlag har vattennivån i naturen i allmänhet varit lägre än vanligt ända sedan i fjol eftersom …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter ännu på Sällskapets område men bekämpningssäsongen går nu mot sitt slut.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning …

Read More
 

Situationen i många oljeväxtfält är i nuläget tyvärr inte bra i år. Loppor, rapsbaggar, kålmalslarver och torkan har i år tärt på bestånden. Lokalt har också den nygammal, hotande skadegöraren Gammaflyet påträffats.

I fjol drabbades man av t.o.m. stora skador av gammaflyets larv, på Sällskapets område främst i östra Nyland där den på vissa platser gjorde stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man påträffade larven också i västra Nyland men skadorna där blev i allmänhet begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet är en rätt stor, t.om. 3-4 cm bred, brunspräcklig …

Read More