Aktuellt i lantbruket – v 24

Äntligen har det kommit efterlängtade regn på de flesta platser på Sällskapets område.

”I’m singing in the rain” kan väl de flesta jordbrukarna på Sällskapets område stämma in i efter föregående veckas regn!

Efter att ha genomlidit maj månads torka och hetta med noll till några mm regn kan man äntligen på de flesta håll glädjas åt de regn som hittills fallit i juni månad. Regnmängderna varierar mellan knappt 30 mm till drygt 80 mm och eftersom mycket av regnet fallit i samband med åska har tyvärr regnen lokalt mera påmint om skyfall med hagel men överlag har regnen fått utsikterna för växtsäsongen 2024 att igen vändas till mera positiva banor.

På många håll har den första vallskörden överraskat positivt och också höstsäden har piggnat till klart. Höstvetena har hittills hållits rätt så friska men gulrost har under denna vecka hittats också i Snappertuna så vindarna från sydväst har spritt smittan, hittills främst till den för gulrost mottagliga sorten Norin. Noteras bör att åtminstone också sorten Ibarra är känslig för gulrost!

Också andra svampsjukdomar har börjat, eller kommer att börja, breda ut sig i frodigare höstvetebestånd, notera dock att de flesta svampbekämpningsmedlena har en karenstid på 35 dygn!

Med regnen har också de vår- och tydligen också sommargroende ogräsen kommit igång i vårgrödsfälten men man måste också hålla koll på höstgrodda ogräs i fält som inte ännu ogräsbekämpats!

På tal om ogräs så ser man i år fält som tyvärr mycket långt är täckta av höstgrodda enorma exemplar av baldersbrå, maskros, måra m.fl. Om man tänker direktså fältet eller bara tänker lättbearbeta så är nog användning av Glyfosatpreparat, antingen på hösten eller före sådd, nödvändig för att inte få problem med dessa enorma ogräs som hittills utarmat fälten på fukt och näringsämnen.

Sedan bör man också notera att bearbetningsredskapet ”plog” inte är ett stockkonservativt redskap! Med plöjning får man mycket lång bukt på problem med övervintrande jätteogräs, angreppen av svampsjukdomar blir sällan lika aggressiva och många skadedjur trivs inte lika bra i plöjd åker…

Orsaken till mångas problem med ojämn – dålig groning beror i år i många fall på svårigheterna med att få tillräckligt fint bruk. Det finns gamla sanningar som ännu gäller, – sannolikheten för att grödan skall gro även i torra förhållanden kräver en tillräckligt fin såbädd med möjlighet att få ned tillräckligt små partiklar runt fröna på den orörda såbottnen.

Det finns mycket sällan enkla genvägar som också i svåra förhållanden säkerställer groningen, – trots att man på vissa håll utlovar att det räcker med en överfart med ”underedskap” före sådd så är verkligheten sällan så enkel!

Direktsådd kräver noggrant undersökande av när åkern är lämpligt torr, – om såfåran förblir öppen efter sådd kräver det nog goda kontakter uppåt som säkerställer regn om man vill få det att gro!

De efterlängtade regnen har satt fart på angreppen av svampsjukdomar också i vårsäden speciellt nu i kornfält som efter regnen börjar sluta sig så att de bibehåller fukten längre. I frodigare fält kan man nu hitta också hotande angrepp av kornets bladfläcksjuka speciellt om utsädet har varit bristfälligt eller helt obetat!

Många gånger kan slutresultatet bli lyckat om svampsjukdomar i korn bekämpas i samband med en försenad ogräsbekämpning eftersom växttiden för kornen inte är lika lång som för vårvete och också därför att flaggbladets betydelse för skördens utveckling inte är lika stor i korn som i vete!

Den tilltagande fuktigheten förebådar angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, i vetefält med veteförfrukt speciellt om fältet direktsåtts eller bara lättbearbetats.

Lössen har lokalt ökat i förekomst främst i frodiga bestånd, – kolla förekomsten av löss både på blad, i bladslidor och också under jord före ogräsbekämpning! Bekämpningströskeln vid sädens stråskjutning är 5 löss per planta.

 Oljeväxtfälten är på många håll väldigt brokiga vilket försvårar bekämpningen av både ogräs och skadedjur, – följ med läget tillräckligt ofta!

Ärtfälten har ofta klarat sig bäst i torkan, – ojämn groning och få ogräs har lokalt försvårat valet av rätt tidpunkt för bekämpning av ogräs.

Denna sida är uppdaterad den 14.6.2024 av Jan Grönholm, NSL