Begränsningar på kommande i miljöersättningarna för nästa år!

Eftersom vi jordbrukare tydligen har varit för aktiva och miljömedvetna och sökt rikligt med nya miljöersättningar under detta år är det risk för att pengarna inte räcker till under hela finansieringsperioden t.o.m. 2020.

Därför planerar man nu att i nästa år införa begränsningar i möjligheterna att söka främst sådana miljöersättningar för vilka det förväntade intresset vida överskridits s.s. fånggrödor och skyddszoner!

Intresset för fånggrödor har överskridit målsättningen med 3 366 % och därför planerar man nu att begränsa gårdens stödberättigade areal för fånggrödor till maximalt 25 % av den stöddugliga arealen! Antagligen måste fånggrödorna dessutom vara sådda senast den sista såningsdagen, vanligen den sista juni.

För skyddszonernas del planerar man att begränsa arealen till maximalt 5 % av den stöddugliga arealen. En ytterligare begränsning är att skyddszoner inte mera skulle kunna anläggas intill utfallsdiken. I år gjorda skyddszoner torde man dock få hålla kvar.

Men det verkar inte att räcka med dessa begränsningar! Man planerar att införa begränsningar också på växttäckessidan så att bara spannmål och vall skulle kunna räknas med. Då skulle det inte mera vara möjligt att räkna med t.ex. naturvårdsåkrar, skyddszoner eller mångfaldsåkrar s.s. fång- eller saneringsgrödor!

Ett alternativ till ovannämnda begränsningar skulle vara att begränsa det betalda växttäcket till max 60 %.

Andra planerade begränsningar är att begränsa saneringsgrödorna till max 25 % av den stöddugliga arealen och att dessa grödor skulle få finnas på samma åker högst två år i följd.

Placering av flytgödsel och återvinning av näringsämnen och organiska ämnen planeras begränsas till max 30 % av gårdens stöddugliga areal.

Om dessa begränsningar genomförs kommer det att svida mest hos de jordbrukare som plikttroget har nappat på de utlovade löftena och dessutom gjort investeringar för kunna fullfölja reglerna för åtgärderna!

 

Denna sida är uppdaterad den 16.11.2015 av Jan Grönholm, NSL