Det Stora Problemåret 2015 fortsätter att rulla på med oförminskad kraft och fart, – nu syns angreppen av Skidgallmyggans larver i tidigare sådda våroljeväxter!

Gå ut i dina våroljeväxter om du sått dem före ”Det Stora Regnet” dvs. att du sått dem senast 24. – 25. 4.!  Det finns en överhängande risk för att du kommer att hitta förtjockade, vridna, konstigt tillväxta och ljusgröna baljor bland de friskt mörkgröna baljorna och detta är tyvärr ett klart tecken på att Skidgallmyggan och dess larver slagit till!

 

Om du klyver baljorna så är ibland bara den ena halvans innehåll uppätet av rätt färglösa, svagt gula, knappt 2 mm långa larver. När larverna är fullväxta lämnar de baljan varvid baljan spricker upp och också eventuella överlevande frön rinner ut!

 

Skidgallmyggan kräver i allmänhet, för att lyckas i sin äggläggning, att baljorna först genomborras av den Blygråa Rapsviveln i sin egna äggläggning. I Sverige har ett tröskelvärde på 0,5 Blygrå Rapsvivlar per plant ansetts kunna utgöra ett alvarligt hot för att Skidgallmyggan skall lyckas i sin äggläggning! I övrigt bör föregående års angrepp i nära liggande fält tas i beaktande!

 

I skidgallmyggans namn ingår ordet ”gall” vilket just betyder att dess larver lurar oljeväxterna att producera s.k. överdriven ”gallväxt” vilket uppstår i de förtjockade, förvridna baljorna! Om Skidgallmyggan lyckas i sin äggläggning kan den resultera i många, 10-20, glupska larver per balja!

 

Vanligen brukar angreppen av Skidgallmyggans larver inte vara hotande men en ökad odling av höstoljeväxter anses öka riskerna för svårare angrepp eftersom en första, rätt fredlig, generation först angriper höstoljeväxterna, förökar sig där för att sedan med förstärkt kompani i nästa generation kunna angripa våroljeväxterna!

 

En eventuell bekämpning av Skidgallmyggans nu i baljorna gömda larver är inte möjlig med lagliga medel! Det gäller dock att för alla eventualiteter göra en rapsbaggebekämpning möjligast sent just före blomningen för att ”putsa bordet” i senare sådda oljeväxtbestånd!

 

Den nya angriparens beteende är också för forskningen i Finland ännu rätt oklart!  Man antar dock att de nu angripna tidigt sådda våroljeväxterna inte mera torde angripas av en ny generation av Skidgallmyggans larver.

 

Denna sida är uppdaterad den 14.7.2015 av Jan Grönholm, NSL