Du som valt tilläggsåtgärden Preciserad kvävegödsling:

Då vi går emot vårbruk och jordarna torkar upp är det skäl att komma ihåg att:

-minst 30 % av den miljöstödsberättigade arealen skall undersökas

-ett prov får representera maximalt 5 ha

-OBS!  Proven skall tas jordbruksskiftesvis!! om jordbruksskiftet man börjat ta prov från överskrider 5 ha, t.ex. 5,05 ha, måste skiftet undersökas ”till slut”  d.v.s att på exemplets jordbruksskifte måste tas två prov!! Här finns en klar risk för misstag om skiftets indelning i jordbruksskiften ändras efter provtagningen!!

Proverna SKALL i första hand tas från skiften som plöjts eller lättbearbetats på hösten innan och därman föregående höst spritt kreatursgödsel och där förfrukten varit vall, grönträda eller baljväxter

UTÖVER nitratkväve skall också mängden ammoniumkväve bestämmas om:

-på skiftet spritts organisk gödsel

-en stor mängd grönmassa plöjts in s.s. efter Gröngödslingsvall

-en kraftigt gödslad specialgröda odlats i fjol

-skiftet är mycket mullrikt alltså märkt mmr eller M

Det skall således tas minst ett prov/5 ha och provet skall bestå av 15-25 delprov. Proven tas med borr eller stickspade genom hela plöjningsdjupet och delproven läggs t.ex. i ett ämbar där jorden finfördelas och blandas om. Provet tas sedan helst GENASTtill analys eftersom kvävemineraliseringen startar omedelbart om provet förvaras i varmt utrymme. I 20 graders temperatur kan N-innehållet stiga med t.o.m. 3 kg/dygn! Notera också att om proven skickas per post till analys bör de skickas iväg i början av veckan som expresspaket så att de inte blir liggande någonstans i flere dygn!! OBS!! Prover som man tänker spara längre tid än ett dygn skall frysas ned.

Om analyserna visar att markens innehåll av kväve, nitrat eller nitrat + ammonium, överstiger 20 kg/ha skall den överstigande delen dras av från skiftets maximala, enligt miljöstödsreglerna teoretiskt uträknade N-giva.

 

Denna sida är uppdaterad den 7.4.2014 av Jan Grönholm, NSL