Förkalkyler 2022

Nu när odlingssäsongen 2021 tagit slut är det dags att börja fundera på nästa odlingssäsong.

  • Priserna på skörden är i huvudsak Hankkijas terminspriser för hösten 2022.
  • Kostnaderna baserar sig på förverkligade siffror från LIR- och skördekontrollgårdar men så att de har justerats till dagens nivå (delvis uppskattning).
  • Största stegringen är i gödsel- och utsädeskostnaden jämfört med tidigare år.
  • Skördenivåerna är medelskördar från LIR-gårdarna från åren 2003 – 2020.

  • Fastän höstens terminspriser håller en rätt bra nivå historiskt sett så är de för låga i förhållande till dagens kostnadsnivå.
  • Oljeväxterna, maltkorn och bondböna verkar ge bästa täckningsbidrag såsom läget är nu.
  • Satsa på odling av avsalugrödor endast på sådana skiften som har god skördepotential.
  • Det är läge för delad gödsling då gödselpriset är högt. Försöka undvika “onödig” gödsling.