Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg användningsbegränsningarna och de, även redan i år i bruktagbara, nya vattendragsbegränsningarna!

Eftersom tidpunkten nu är inne för många firmors förhandsköp av bekämpningsmedel är det bra att dra sig till minnes begränsningarna som gäller användningen av vissa preparat på grundvattenområden och användningen två år i följd. För att säkerställa reglerna lönar det sig att titta på Tukes hemsidor där det dels finns en listaöver vilka medel som är förbjudna på grundvatten områden och dels möjlighet att kontrollera alla medels eventuella begränsningar i användningen två år i följd!!

Tryck på  denna länk    för att komma till listan på medel vars användning är förbjuden på grundvattenområden eller om det finns begränsningar bl.a. i möjligheten att använda medlet i fråga flere år i rad. Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder på gården och hur de förvaras!! Om man då påträffar medel som inte är godkända att användas iFinland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

Kom också ihåg fjolårets stora förändringar vad beträffar användningen av bekämpningsmedel nära vattendrag.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har ändrat skyddsavstånden till vattendrag vid besprutning. Orsaken till ändringarna är Tukes riskbedömningar av växtskyddsmedel där man omprövat de risker som växtskyddsmedlen som används i Finland utgör för vattenlevande växter och djur.

 

De nya skyddsavstånden blir obligatoriska från växtperioden 2015 men fick användas redan från och med 2013-års odlingsperiod. Man får alltså följa reglerna som finns på preparatburken (gamla regler) eller så kan man tillämpa de nya reglerna som finns på Tukes hemsida www.tukes.fi  Notera att det gäller att följa med eventuella uppdateringar som kan ske på Tukes hemsida. Kom dock ihåg att skyddsavståndet till vattendrag enligt de gamla reglerna i allmänhet uppgår till 25 meter!!

 

Så gott som alla skyddsavstånd har ändrats. I de flesta fall har avstånden minskats jämfört med tidigare regler. Det som är helt nytt är munstyckstypen och spruttrycket avsevärt påverkar det avstånd till vattendraget som man skall lämna obehandlat.

 

Så här hittar du informationen på Tukes hemsidor:

          Gå till Tukes hemsida www.tukes.fi och välj språk

          Öppna tjänsteområden

          Öppna kemikalier, biocider och växtskyddsmedel

          Öppna växtskyddsmedel

          Öppna miljöbegränsningar

          Öppna vattendragsbegränsningar

 

Här lönar det sig att gå in på följande länkar under rubriken ”mer information på webbplatsen”:

           De nya vattendragsbegränsningarna som bild somär en bildserie som försöker klargöra de nya skyddsavstånden.

           De nya vattendragsbegränsningarna för alla produkter som tar upp alla preparat i alfabetisk ordning gruppvis.

          Avdriftsreducerande utrustning för olika sprutor som är en lista som grupperat in olika munstycken i: 50%-, 75%- och 90% -avdriftsreducerande utrustning.

          Anvisningar om körhastighet, tryck och vätskemängd som knyter ihop helheter.

 

Rent allmänt kan man säga att det då man använder ogräsbekämpningsmedel räcker det med 3 m:s avstånd för flertalet preparat enligt de nya reglerna medan användningen av svampbekämpningsmedel skärper kraven och användningen av insektbekämpningsmedel kräver de längsta avstånden och användning av mycket avdriftsreducerande munstycken!

 

Vad är ett vattendrag?

Det är ju av avgörande betydelse huruvida man har åkrar vid vattendrag enligt den nya tolkningen!

Vattenlagen ändrades vid ingången av 2012 och till vattendrag räknas nu förutom sjöar, hav och åar även bäckar/vattendrag som har ett avrinningsområde som är 1000 ha eller större.

I Landsbygdsverkets Vipu-tjänst på adressen www.mavi.fi  kan du kolla om du har åkrar som befinner sig vid ett vattendrag. I Vipu tjänsten finns en kartfunktion under knappen ”kartskikt” som bl.a. visar alla vattendrag med blåa streck. För att Vipu-tjänsten skall fungera krävs ju som vanligt inloggning med användarnamn och lösenord.

Denna sida är uppdaterad den 16.1.2014 av Jan Grönholm, NSL