God fortsättning på den sista delen av det gamla året och en önskan om Ett Gott Nytt År, – som för många inleds med NTM-centralens Dokumentövervakning Vintertid. Här lite info:

De som i somras råkade ut för NTM-centralens Åkerövervakning fick (o)lämpligt till jul ett meddelande om Dokumentövervakning Vintertid. Läs noggrant igenom pappren och observera att fastän man där räknar upp en massa dokument som skall skickas in så är det inte säkert att alla berör just dig!

Alla som nu övervakas skall skicka in de skiftesvisa anteckningarna för alla skiften för år 2015! För skiften som 2014 besåtts med höstgrödor som skördats 2015 skall dessutom anteckningarna för 2014 bifogas om inte sådd- och gödslingsuppgifterna för de skiftena för hösten 2014 införts i anteckningarna för 2015.

Det är orsak att notera att innehållet i de skiftesvisa anteckningarna på vissa punkter skall vara mera detaljerat än förut! Detta gäller alla bekämpningar där man nu skall uppge exakt preparatnamn, bruksmängd, datum för bekämpningen och som nyhet också orsaken till varför man tillgripit kemisk bekämpning! Det betyder att de viktigare, på beslutet inverkande, ogräsen, skadedjuren och svampsjukdomsangreppen skall nämnas! För övrigt skall de skiftesvisa anteckningarna omfatta samma information som tidigare.

Därtill skall alla berörda skicka in gällande, skiftesvis specificerad, markkartering och eventuellt använd stallgödsels analyser om dessa använts vid gödslingsplaneringen.

 

Uppgifter som bara berör en del av de övervakade är följande:

–          Utredning över skördenivåerna berör bara dem som använt en justering av gödslingen enligt en förhöjd skördenivå på något skifte. I så fall skall man redovisa, t.ex. med skifteskort, att en högre skördenivå uppnåtts på skiftet i fråga under något av de fem föregående åren. OBS! Det krävs inte längre att det är fråga om exakt samma gröda!

–          Utredning av använd fosforutjämning berör bara dem vars fosforutjämningsperiod avslutas under år 2015. Då måste man skicka in alla P-utjämningsårens skiftesvisa anteckningar, under de åren gällande markkarteringar och eventuellt använd stallgödsel.

 

OBSERVERA att erforderliga dokument skall lämnas in på papper eller elektroniskt senast den 15.1.2016! För sent inlämnade dokument beaktas inte när beslut fattas och därmed är negativa påföljder att vänta! 

Denna sida är uppdaterad den 31.12.2015 av Jan Grönholm, NSL