Hönshirs är ett hotande gräsogräs som skall tas på allvar

Efter den heta sommaren 2018 började det komma in rapporter om kraftigt ökad spridning av ett nytt, hotande aggressivt, ogräs främst från södra Raseborg och Hangö. Under år 2021 hade detta ogräs spritt sig till Sällskapets hela område och det fanns fält som inte kunde tröskas pga. den mycket rikliga förekomsten av hönshirs! Också i år finns det lokalt massvis med hönshirs.

Hönshirs är ett ettårigt tropiskt gräs som trivs i värme främst på lättare jordarter men kan nog förekomma över allt. Plantorna är kraftiga och kan bli ca 0,8 – 1,5 m hög och producerar rikligt med frön, minst 1000 – 2000 per planta! Fröna är först ljusgröna men blir vid mognad mörkbruna-lila och kan på håll förväxlas med vass.

Hönshirsen gror rätt sent, oftast efter den ”vanliga” ogräsbekämpningen, först vid 13 graders marktemperatur men som bäst vid > 20 grader och med 18 graders luftmedeltemperatur mognar plantorna på ca 65 dygn.

Ofta behövs en skild omgång bekämpning med ogräsmedel mot gräsogräs => dyrt. De plantor som vid bekämpningstidpunkten har grott bekämpas med medel verksamma mot flyghavre men bekämpningen bör göras möjligast sent. Här uppstår lätt problem eftersom det då finns risk för att eventuella plantor av flyghavre hinner växa sig för stora eller att de mer eller mindre täcks in av den odlade grödan med försämrad effekt på flyghavren som följd!

En bekämpnings/plockningsrunda räcker inte eftersom det gror till nya plantor efterhand!

Hönshirsen växer i tuvor med välutvecklad, buskig, rot och dess specialitet är att stråna inte är runda utan lätt tillplattade, ovala, och de är smalare just ovanför noden

Hönshirsen har ett aggressivt växtsätt som lätt täcker den odlade grödan under sig speciellt under torra år då den odlade växten tvinväxer. I för hönshirsen lämpliga förhållande kan den helt ta över fältet så att det inte går att tröska.

Sådd av ett tätt bestånd av höstsäd konkurrerar ofta bra med hönshirsen påföljande år bara det inte utvintrar.

Spridningssätt

Hönshirsens frön är små och genom att använda noggrant sorterat spannmålsutsäde torde risken för spridning via utsädet vara rätt små. Använd inte osorterat spannmålsutsäde!

– Kan spridas med olika utsädesfrön och fröblandningar (dill, rödbeta, morot, vallfrö, fånggrödor, landskap- viltfröblandningar, fågelfrö osv.)

– Med maskiner från åker till åker

– Via ensilage/hö och halm och sedan via stallgödsel. Den torde inte klara ensilering i 8 veckor eller matsmältning hos djur som varar mer än ett dygn men det finns alltid en risk att fröna klarar sig och sprider sig.

– Via djur eftersom hönshirs förekommer tom. på holmar i skärgården (fåglar, vilt)

– Översvämningar

Bekämpningsåtgärder

Handplockning genast när de första plantorna syns om ringa förekomst!

Glyfosat på hösten OM det annars finns behov för det:

            – Kan möjligtvis försämra grobarheten på fröna

            – Hönshirsen övervintrar inte utan dör under en normal vinter

– Lämna INTE frodiga hirsbestånd stående över vintern utan krossa ned dem för annars kan klövviltet sprida fröna tom. med pälsen

Jordbearbetning:

– Plöjning vänder ned fröna effektivt bara om inställningen av skumving-     arna är korrekt men Observera att fröna kan bibehålla sin grobarhet rätt länge djupt nere i jorden. Efter ”begravningen” av fröna borde man inte genast följande år plöja upp dem tillbaka utan utnyttja ett odlingssystem med direktsådd eller lättbearbetning under några år!

– Direktsådd, – på obearbetade åkrar blir fröna på ytan, vilket leder till att   frönas grobarhet försämras under vintern

– Lättbearbetning t.ex. med kultivator rekommenderas inte, hönshirsen trivs bäst på lättbearbetade åkrar och bearbetningsdjupet är oftast på det djup där fröna gror bäst

– Man har försökt lura hirsen att gro på hösten genom att med tallriksredskap göra en grund ca 2 cm:s bearbetning, en så kallad falsk såbädd, men det kräver att det kommer lämpliga groningsförhållanden senare under hösten dvs tillräckligt med fukt och värme

Kemisk bekämpning (herbicider):

Använd preparat som tillhör olika resistensgrupper vid olika ogräsbehandlingar för att undvika resistens!

Spannmål vid senare separat bekämpning: Axial (grupp A) Attribut (grupp B) Puma/Foxtrot (A) Hussar Plus (B)

OBS! Det finns INTE effektiva preparat för bekämpning av hönshirs i havre, odla inte havre på problemskiften!

Specialväxter: Select Plus (A), Agil/Zetrola (A) Focus Ultra/Stratos Ultra (A), Titus (B)

Tidpunkt, – spruta rätt sent så att möjligast många plantor hunnit gro. Observera dock att om man sprutar väldigt sent i fält där det också finns flyghavre finns det stor risk att effekten mot flyghavren blir begränsad – dålig!

Andra åtgärder som kan missgynna hönshirsen är att ha höstsådda grödor och vall, ett tätt bestånd konkurrerar bra med hönshirsen.

Ofta gror hönshirsen först i månadsskiftet juni-juli då höstsådda grödor redan har bildat ett tätt bestånd, men t.ex i år 2022 grodde hönshirsen redan tidigare på säsongen trots att värmesumman inte var så hög.

Rågen har en allelopatisk, = en bromsande effekt tack vare av rågen i marken utsöndrade ämnen, effekt mot hönshirsen

Kom ihåg: Håll maskinerna rena när förflyttning till följande skiftet sker!

Sträva till att bearbeta och så svårare infekterade fält till sist för att minska spridningsriskerna

Kontrollera att också eventuella anlitade entreprenörer förstår allvaret i hotet av spridning av hönshirs!

Denna text är skriven den 25.8. 2022 av Jan Grönholm, NSL. Bilder från NSL Försök.