Höstsädens ogräsbekämpning:

Det svala vädret har gjort att speciellt de vårgroende ogräsens groning och tillväxt har varit långsam. Övervintrande ogräs har dock efterhand växt sig, i vissa fall, nästan hotande stora. Kontrollera därför noggrant förekomsten av höstgrodda ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i de fält som direktsåtts och broddar som är sådda i lättbearbetat. Bästa ogräsbekämpningseffekten fås så länge ogräsen är små.

Lågdosmedlen verkar i allmänhet bra också mot större baldersbrån och även vid nu rådande svalare temperatur. Ogräsbekämpningen i höstsädesbroddarna bör utföras först när vårgroende ogräs grott eftersom en för tidigt utförd ogräsbekämpning, åtminstone i glesare bestånd, många gånger fordrar en senare komplettering mot vårgroende ogräs. Kom ihåg att om man ogräsbekämpar av frost stressade bestånd så ökar riskerna för sprutskador!

Stråstärkning kan vara aktuell i frodigare höstvetebestånd i slutet av bestockningen dvs. när beståndet är ca 10-15 cm långt och i råg när stråskjutningen börjar d.v.s. när den första noden börjar bildas, vanligen vid drygt 15 cm:s längd. Stråförkortningen kan utföras med CCC eller 5 C och kan kombineras med en något fördröjd ogräsbekämpning.

Tvätta sprutan noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter eller ärt. Detta är speciellt viktigt om man blir avbruten av regn i sprutningsarbetet och sprutvätska slipper till att torka fast i sprutans inre!!

Tryck på  denna länk    för att komma till listan på medel vars användning är förbjuden på grundvattenområden eller om det finns begränsningar bl.a. i möjligheten att använda medlet i fråga flere år i rad!!!

Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna i samband med arealgranskningar har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder och hur de förvaras!! Om man då på gården påträffar medel som inte är godkända att användas i Finland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

 

Risk för resistens

Eftersom det på många håll, också i Europa, uppstått resistens mot ett flertal bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat många år i följd utan sträva till att variera använda preparat. I Finland har man konstaterat resistens hos våtarv  = ”natagräs”  mot lågdosmedel så det gäller att hålla lite extra koll på ogräsbekämpningseffekten mot detta ogräs!

Denna sida är uppdaterad den 5.5.2014 av Jan Grönholm, NSL