Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna varierar stort denna vår! Broddar på torra lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, ej bestockade, broddar som följd. På fukthållande Mo-jordar är många broddar däremot i utmärkt skick!

För rågens del är detta mycket illa eftersom den egentliga bestockningen skall ske på hösten. Detta kommer tyvärr på outvecklade rågfält att leda till glesa rågbestånd i år. – Tröskeln att harva upp är ändå rätt hög med dagens spannmålspriser.

Situationen för höstvete är inte alls lika hotande. Senast vi hade en ännu torrare höst (2003?) fanns det höstvetefält som just och just han skjuta upp en 0,5-1 cm:s grodd från kärnan men det visade sig att det räckte till för att känna av köldperioden, vernalisationen, så att höstvetet bildade ax nästa år.

Under många nätter har broddarna dessutom varit utsatta för frost i kombination med nordliga vindar. Detta har, beroende på åkerns läge, också tagit på och tillväxten har i allmänhet bara börjat ta fart och broddarna är ännu rätt bleka eller rödfärgade och anemiska. Speciellt höstvetefält kan se mer eller mindre halvdöda ut men kan ändå repa sig fint bara tillväxtpunkten inte skadats och värmen kommer! Tyvärr utlovas köld, och också eventuellt snö, under påskhelgen.

Förekomsten av snömögel har i allmänhet inte varit så stor under den relativt snöfattiga vintern med ordentlig tjäle. Hittills har snömöglet främst slagit till vid norrfångna platser där snön legat/ligger länge kvar.

Höstvetesbroddarmed en planttäthet på >= 200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan oftast bra lämnas kvar eftersom höstvetet bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag bestockning förblir glesa.

Höstsädsbroddar med acceptabla bestånd kan övergödslas efterhand när åkern bär medan ogräsbekämpningen bör utföras först när vårgroende ogräs grott! En väldigt tidigt utförd övergödsling när svårare nattfrost ännu förekommer är en risktagning eftersom snabbt tillväxande ny växtmassa lättare kan skadas av kölden om tillväxten kommer i gång och nätterna blir kalla.

Samtidigt bör man komma ihåg att växten inte tar upp näring om tillväxten pga. kyla står stilla utan det finns en risk för näringsförluster.

Man utlovar svalt väder, tom. i kombination med snö, under denna vecka så det gäller att hålla huvudet kallt!

Om höstsädsfält måste harvas upp bör man komma ihåg reglerna som berör förgröningstillägget. Gårdar med  > 30 ha måste odla minst tre grödor och huvudgrödans areal får uppgå till max 75 % av arealen och huvudgrödan + näst vanligaste grödan till max 95 % av arealen.

 
Denna sida är uppdaterad den 12.4.2017 av Jan Grönholm, NSL