Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

På Sällskapets område föll det under December till Januari stora mängder regn och det gjorde att höstsädsbroddarna, speciellt på plana lerjordar, led av tillslamning av jorden. Broddar på dylika platser är ofta svårt utglesade och också delvis uppfrusna. På sluttande Mo-jordar är många broddar däremot i utmärkt skick!

 Under många nätter har broddarna dessutom varit utsatta för hård frost i kombination med nordliga vindar. Detta har, beroende på åkerns läge, också tagit på och tillväxten har i allmänhet inte ännu tagit full fart utan broddarna är ännu rätt bleka och anemiska. Speciellt höstvetefält kan se mer eller mindre halvdöda ut men kan ändå repa sig fint bara tillväxtpunkten inte skadats och värmen kommer!

Förekomsten av snömögel har varit liten under den snöfattiga vintern med ordentlig tjäle.

Höstvetesbroddarmed en planttäthet på >= 200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan oftast lämnas kvar eftersom höstvetet bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag bestockning förblir glesa.

Höstsädsbroddar med acceptabla bestånd kan övergödslas efterhand när åkern bär medan ogräsbekämpningen bör utföras först när vårgroende ogräs grott! En väldigt tidigt utförd övergödsling när svårare nattfrost ännu förekommer är en risktagning eftersom snabbt tillväxande ny växtmassa lättare kan skadas av kölden.

Om höstsädsfält måste harvas upp bör speciellt de gårdar som valt Miljöstödets tilläggsåtgärd Mångsidigare Odling vara uppmärksamma på att arealen av en enskild gröda INTE får överstiga 40 % av den miljöstödsberättigade arealen, att man måste odla minst tre växtarter varav en annan än spannmål och att samma gröda får odlas på samma plats i högst två år. Detta sista gäller inte produktionsvallar som får vara högst tre år på samma plats och inte heller den obligatoriska 10 %:iga gröna andelen (max 15% om lagd som NVÅ flerårig vall) som får vara på samma plats hela avtalsperioden.

 

Denna sida är uppdaterad den 7.4.2014 av Jan Grönholm, NSL