I år har vårvädret verkligen varit varierande med rekordvarma drygt 22 grader den 27.4. och hård frost på drygt minus 9 grader natten den 29.4. och frostnätterna har bara fortsatt efter det! De här temperatursvängningarna tar på grödorna och man bör vänta med en eventuell ogräsbekämpning tills vädret varit frostfritt åtminstone ett dygn före och efter bekämpningen!

Tillväxten i både höstgrödorna och ogräsen har hittills varit rätt långsam i det nu rådande svala vädret. Speciellt de vårgroende ogräsens groning och tillväxt har varit långsam.

Övervintrande ogräs tar dock fart igen om vädret blir varmare och växer sig snabbt rätt stora. Kontrollera därför noggrant förekomsten av ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i de fält som direktsåtts och broddar som är sådda i lättbearbetat. Bästa ogräsbekämpningseffekten fås så länge ogräsen är små. Lågdosmedlen verkar i allmänhet bra också mot större baldersbrån.

Ogräsbekämpningen i höstsädesbroddarna bör utföras först när vårgroende ogräs grott eftersom en för tidigt utförd ogräsbekämpning kan fordra en senare komplettering mot vårgroende ogräs speciellt om beståndet är utglesat av snömögel.

”Gamla tiders” preparat av hormontyp har begränsad-svag effekt i svala förhållanden medan lågdosmedel och de senaste årens nyheter i allmänhet fungerar bra också i lite svalare förhållanden! Notera också att om man ogräsbekämpar av frost stressade bestånd så ökar riskerna för sprutskador!

Stråstärkning kan vara aktuell i frodigare höstvetebestånd i slutet av bestockningen dvs. när beståndet är ca 10-15 cm långt och i råg när stråskjutningen börjar d.v.s. när den första noden börjar bildas, vanligen vid drygt 15 cm:s längd. Stråförkortningen kan nu utföras med Cycocel 750, Stabilan 750 SL, Agrimarket CCC 750 eller Korrensääde 5 C Limit och kan kombineras med en något fördröjd ogräsbekämpning.

Tvätta sprutan noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter eller ärt. Detta är speciellt viktigt om man blir avbruten av regn i sprutningsarbetet och sprutvätska slipper till att torka fast i sprutans inre! Minimera denna risk genom att då genast fylla sprutan full med vatten och spruta ut i bommarna så att koncentrationen av aktiv substans minskar och att vätskan inte slipper till att torka fast lika lätt.

Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland! Märk också att myndigheterna i samband med arealgranskningar har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder och hur de förvaras! Om man då på gården påträffar medel som inte är godkända att användas i Finland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd. Pga. skärpta bestämmelser är det bäst att förvara alla bekämpningsmedel bakom lås och bom!

 

Risk för resistens

Eftersom det på många håll, också i Europa, uppstått resistens mot ett flertal bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat många år i följd utan sträva till att variera använda preparat. I Finland har man konstaterat resistens hos våtarv = ”natagräs” mot lågdosmedel så det gäller att hålla lite extra koll på ogräsbekämpningseffekten mot detta ogräs!

Denna sida är uppdaterad den 6.5.2019 av Jan Grönholm, NSL