Info för ekogården – djurproduktion

Vilka ändringar medför EU:s nya ekoförordning för den ekologiska husdjursproduktionen år 2022?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 började tillämpas från och med 1.1.2022. Den nya ekoförordningen för med sig ändringar i den ekologiska husdjursproduktionen, särskilt inom fjäderfäsektorn men även inom andra sektorer skärps regelverket. För vissa ändringar inom svin- och fjäderfäproduktionen medger förordningen övergångsperioder.

Nu finns uppdaterade anvisningar för ekologisk husdjursproduktion på Livsmedelsverkets hemsida! => Gå in och bekanta er med de nya anvisningarna här: Villkor för djurproduktion

Nedan ett axplock från de nya anvisningarna

Uppdateringar av djurskötselplanen
Djurskötselplanen ska vid behov uppdateras under 2022 för att möta de nya produktionsvillkoren och de ändringar som de medför i produktionen på gården, som t.ex.

– inköp av avelsdjur, där alla köp av konventionella avelsdjur nu kräver ett tillstånd av NTM-centralen (undantaget inhemska lantraser). Nu krävs alltid en utredning och ett tillstånd även för inköp av avelshannar. Livsmedelsverket har grundat ett register över ekologiska djur med anledning av denna nya regel. Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på djur från jordbrukare som säljer ekologiska djur, anmälan är frivillig och kostnadsfri. Registret, som ganska långt motsvarar dagens förökningsmeterialregister på växtsidan, ska fungera som hjälp när djurägare söker nya avelsdjur. Om det inte hittas ett för gården lämpligt ekologiskt djur i Livsmedelssäkerhetsverkets register över ekologiska djur (https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/ekologiska-gardar/ekologisk-animalieproduktion/register-over-ekologiska-djur/) kan tillstånd sökas och på tillräckliga grunder beviljas för anskaffning av ett/flera konventionellt avelsdjur.

– Tvätt- och rengöringsmedel som används i byggnader och utrustning för ekologiska djur ska vara listade och godkända för ekoproduktion. Med undantag för mjölkproduktionsutrustning, för vars rengöring och desinfektion får användas samma preparat som är godkända för syftet i konventionell produktion.

Karenstiden på 48 timmar är för närvarande minimum för alla läkemedel som används till ekologiska djur, även för preparat som har 0 dygns karen, inklusive t.ex. smärtstillande och hormonpreparat. Man bör också komma ihåg att karenstiden för alla livsmedel av animaliskt ursprung i ekologisk produktion alltid är dubbelt så lång som den normala karenstiden.

Andelen inköpt Oml 2-foder i foderranson sjunker från 30% till 25%. Till övriga delar förblir användningsvillkoren för foder under omläggningsskedet (OML1 och OML2) oförändrade.

Undantaget för slutgödning av nötkreatur inomhus under betesperioden försvinner
(slutgödningsfas; det har varit möjligt att hålla nötkreatur inomhus under högst 1/5 av djurets livstid och i samtliga fall i högst tre månader). Beakta detta när du planerar betesgång för nötkreatur till sommaren 2022!

– Tillstånd för förstöring av hornanlaget och avhorning (tillstånd nr 7) ska återansökas under 2022. Likaså tillstånd att hålla boskap bundna (tillstånd nr 2). Dessa tillstånd har tidigare varit fortlöpande, men kräver nu årlig anmälan.
Alla undantagslov för animalieproduktion görs med ekokontrollblankett 9B:  https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ruotsinkieliset-lomakkeet/elainlupa-9b_sv.docx

Tyngdpunkt vid ekodjurövervakningen 2022

Tyngdpunkten vid djurinspektionerna ligger på en samlad bedömning av verksamhetsutövarens bokföring utifrån inspektörens iakttagelser på gården.

Vid ekodjurgranskningen säkerställs att gårdens bokföring är aktuell, att förändringar i verksamhet och regelverk har beaktats i redovisningen och djurskötselsplanen, samt att riskerna har uppdaterats i djurskötselplanen.

Mer information om prioriteringarna kommer senast i april på Livsmedelsverkets hemsida, och i Odlarbrevet som skickas ut till alla ekoproducenter av Livsmedelsverket i vår.

Förkortning av övergångsperioden

Om ny skogs- och naturbetesmark kommer till din gårds förfogande och dessa ska betas av ekodjuren, är det bra att i god tid lämna in en ansökan om förkortning av omläggningstiden för området till NTM-centralen. De kräver nu alla ett granskningsbesök på plats innan omläggningstiden kan förkortas, vilket förlänger ansökningstiden.

Om förkortningen av omläggningstiden gäller stödberättigade åkrar, bifoga till ansökningsblanketten tidigare års skifteskort eller andra handlingar som styrker att man på skiftet inte har använt i ekoproduktionen förbjudna insatsvaror.

Många förändringar på fjäderfä och svingårdar

– Självförsörjningsgraden höjs: På svin- och fjäderfägårdar ska självförsörjningsgraden i fråga om foder vara minst 30 % (till 31.12.2021 20 %).

– På svin- och fjäderfägårdar är användningen av konventionellt proteinfoder begränsad till smågrisar som väger mindre än 35 kg och till unga fjäderfän. Användningen av konventionellt proteinfoder kräver tillstånd som söks hos Livsmedelsverket.

Tillståndet att skaffa konventionella unghöns för ekologisk produktion upphörde 31.12.2021.
Undantaget för anskaffning av konventionella kycklingar som är yngre än tre dagar fortsätter.

– Fjäderfä; många förändringar kommer att ske! Nya djurarter och åldersgrupper läggs till, produktionsvillkor för bl.a. moderfåglar och unghöns av arten Gallus gallus. Preciseringar av produktionsvillkoren i fråga om bl.a. byggnadernas mellanväggar, terrasser, passageluckor, utomhusområden och våningshönshus.
Övergångsperioder för dessa ändringar finns (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2042).

På Livsmedelsverkets sida => Ekoproduktion har grundats en egen sida för förändringarna och där kan man under ”Ändringar – ekologisk animalieproduktion” läsa ett bredare plock ur reglerna. Men vi rekommenderar förståss att man nu snabbt bekantar sig med de nya omfattande anvisningarna, åtminstone till de delar som berör er egen ekogård!
Besök sidan här: Ändringar i ekoproduktionens regler 2022, ekologisk animalieproduktion

Ekoplan, djurskötselplan och dokumentation kommer att behöva uppdateras

– Dessa ändringar som nämns ovan förutsätter eventuellt att aktören planerar om verksamheten. Det kommer också att behöva göras ändringar gällande bokföringen på gården och uppdatering av ekoplanen. Den nationella lagen om ekologisk produktion kommer att precisera ytterligare bl.a. detaljerna i tillsynen.

Uppdatering av ekoplanerna kan göras i samarbete med en rådgivare genom Råd2020-programmet! Med Råd 2020-tjänsten kan man också granska och diskutera hur den nya ekoförordningen påverkar just er verksamhet. Nu är det ännu viktigare än tidigare att ha dokumentationen i skick eftersom ekogranskningen numera går enligt timfakturering. Ju längre tid ekogranskningen tar, desto större blir räkningen.
Ta kontakt med våra ekorådgivare: Personal

Texten baserar sig delvis på en översättning av ProAgrias senaste ekonyhetsbrev, samt info från Livsmedelsverkets hemsida och de infotillfällen som hittills ordnats för oss ekorådgivare och -granskare. Vi har även haft hjälp av Ulrika Wikman på ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.