Info för ekogården – växtodling

Här har ekorådgivarna samlat lite info inför odlingssäsongen 2022 och med tanke på EU:s nya ekoförordning som trädde i kraft 1.1.2022.

Europaparlamentets och rådets ekoförordning (EU) 2018/848 började tillämpas från och med 1.1.2022. Den nya ekoförordningen för med sig flera ändringar som påverkar ekoproducenterna. Ännu finns dock inga uppdaterade anvisningar(!). Det nationella arbetet pågår fortfarande och Livsmedelsverket i Finland jobbar på, alla finska produktionsvillkor för ekoproduktionen och -kontrollen skall uppdateras för att motsvara EU:s lagstiftning. Uppdateringen är fortfarande på hälft. Förändringarna kommer dock succesivt att tas i bruk under året, och på vissa punkter gäller gamla anvisningarna och produktionsreglerna till årets slut(eller tills vi får nya anvisningar).

På Livsmedelsverkets sidor => Ekoproduktion har grundats en egen sida för förändringarna, den uppdateras så fort som reglerna tolkats och nedtecknats. Livsmedelssidan har gått bra framåt, liksom övervakning, där finns redan en hel del info. Men på djursidan finns ännu endast ett plock ur de nya reglerna och växtodling finns endast som rubrik (på finska versionen av sidan), men ingen info över huvud taget.

Besök sidan här: Ändringar i ekoproduktionens regler 2022

Ekointyget blir ekocertifikat

Från och med den 1 januari 2022 kommer ekointyget att kallas ekocertifikat. Ekocertifikatet skapas i TracesNT-systemet(inte ännu i bruk), som upprätthålls av kommissionen. För nu gällande ekointyg fungerar Livsmedelsverkets nationella söktjänst, tills alla har fått ett ekocertifikat i enlighet med den nya förordningen.

Nylands NTM-central har meddelat att de fortfarande jobbar på med fjolårets ekoövervakningar, har ni ännu inte fått ett nytt ekointyg är det troligen på kommande inom kort! Förseningen beror på personalförändringar och det tog lite tid innan man hittade en ersättare till Virpi Aspelin-Nieminen som tidigare ansvarade för ekokontrollen. Nu är eko-teamet vid Nylands NTM-central igen två man starkt, Esme Manns har fått hjälp av kollegan Tobias Bruce och här är kontaktuppgifterna till eko-teamet på Nylands NTM-central:

uudely.luomu@ely-keskus.fi
Växel 0295 021 000
Postadress:
Semaforbron 12 B
PB 36, 00521 Helsingfors

Förökningsmaterial

Om förökningsmaterialet för den kommande växtsäsongen ännu inte har införskaffats är det bäst att vidta åtgärder snabbt. Allt eftersom våren fortskrider vill priserna stiga och utbudet krymper, så att just den önskade arten eller sorten kanske inte längre finns tillgänglig. Liksom tidigare år bör ekologiskt förökningsmaterial prioriteras. Möjligheterna att använda konventionellt förökningsmaterial förblir dock oförändrade, åtminstone ännu i år. Man kan söka undantagslov för konventionellt förökningsmaterial med Ekokontrollblankett 9C som vanligt, men det rekommenderas att man tar i bruk Livsmedelsverkets nya Touko-tjänst.  Touko är Livsmedelsverkets elektroniska tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontroll. En ansökan via Touko är förmånligare än en ansökan på pappersblankett. Bekanta er med Touko här: Touko-tjänsten

Förändringar i vid användning och produktion av eget utsäde

Tidigare har det varit möjligt att uppföröka eget utsäde på omläggnings 1 åkrar och utsädet som skördats har fritt kunnat användas inom gården som ”ekoutsäde”. Med nya förordningen skärps reglerna kring omläggningstider och för utsädets del gäller att först från omläggnings 2 åkrar kan skörden användas som ekoutsäde inom gården. Skördad OML 1 produkt anses som konventionell.
Detta gäller både produktion av certifierat utsäde och uppförökning av eget utsäde.
Om man har utsäde i lager på gården från OML 1-skiften (skördad 2021 eller tidigare) kan de dock användas till slut.

Förändringarna gällande certifierad utsädesproduktionen

Hittills har produktionsvillkoren godkänt användningen av konventionellt stamutsäde vid certifierad
utsädesproduktion, detta har alltså inte krävt något undantagslov. Dethär ändras nu så att användning av konventionellt stamutsäde endast är tillåtet när det antingen
finns ett allmänt tillstånd av Livsmedelsverket eller partiet fått NTM-centralens partispecifika tillstånd. Samtidigt skärptes reglerna kring användning av betat utsäde, det är inte längre möjligt att få tillstånd att använda icke-godkända betningsmedel på stamutsädet (gäller från 8.2.2022)

Nytt för märkning av ekoutsäde är också att i framtiden kommer utsädesskörd från OML 2-skiften inte att vara ekologiskt utsäde, utan det klassificeras som ett omläggningsutsäde. Omläggningsutsäde kan användas som utsäde inom ekologisk produktion. Av denna
anledning kommer även en omläggningsklass av certifikatutsäde att ingå utöver ekomärkningen.

Förändringar i märkning av fröblandningar

Det har skett en del ändringar i märkningen av ekologiska fröblandningar som man bör vara uppmärksam på. Blandningar med minst 70 % ekologiskt innehåll får anges på garantibeviset som en ekologisk blandning. Trots detta måste konventionella arter som ingår i blandningen ha antingen ett allmänt eller individuellt undantagslov före användning. Det är nu upp till er ekoodlare att hålla koll på detta och söka lov ifall någon av de konventionella komponenterna i blandningen inte finns på Livsmedelsverkets lista över allmänna tillstånd.

Om andelen ekologiska frön i en blandning är mindre än 70 % anges inte deras produktionsmetod separat i garantibeviset. Om en sådan blandning då används på ekogården ska det ekologiska ursprunget kunna verifieras genom ett annat dokument under ekogranskningen.

Övriga förändringar

– Stålindustrins slaggkalk, masugnsslagg och stålslagg är inte längre tillåtna i eko. Fram till 31.12.2021 fanns dessa produkter med på Livsmedelsverkets lista – Gödselmedel som lämper sig för ekologisk produktion, men de är nu borttagna.

– I EU:s nya regelverk finns nu också två klara minimikrav på växtföljden. Det måste finnas baljväxter och gröngödsling i någon form i växtföljden. I den tidigare förordningen var det här mer otydligt men i de finska produktionsvillkoren har regeln redan länge funnits med. Så för oss här fortsätter det som tidigare!

– Förkortning av omläggningstiden för en åker: När man granskar skiftets historia, kommer mycket vikt att läggas på om skiftet tidigare har varit anmäld i en stödansökan. Då kan man på basen av skiftets historia utvärdera och eventuellt ansöka om förkortning av omläggningstiden, utan att det kräver en fysisk kontroll på plats.

Om man ansöker om förkortning av omläggningstiden för ett helt nytt skifte, som till exempel har röjts eller ett skogsbete, inspekteras skiftet alltid på plats. Under besöket kommer också ev. analyser att tas från skiftet för att bedöma om det är lämpligt att förkorta skiftets omläggningstid.

Detta leder till en betydande ökning av kostnaderna för godkännandet, vilket kan göra att det inte alltid är ekonomiskt försvarbart att ansöka om förkortning av omläggningstiden för ett skifte. I stället ska man överväga att planera skiftets grödor så att normal omläggningstid kan tillämpas. Viktigt här att ha en annan gröda på omläggningsåkern än på övriga ekoåkrar. Skördar man t.ex. havre på gården både från OML 1-skifte och en ekoåker får båda partierna den sämre statusen!

Uppdatering av ekoplanen

Tyngdpunkten i den nya ekoplan är att identifiera och förebygga risker på gården

Ekoplanen måste under året 2022 uppdateras för att möta de nya produktionsvillkoren. Mer detaljerade instruktioner kommer att finnas i Livsmedelsverkets nästa odlarbrev och en ny mall för ekoplan kommer att publiceras på deras hemsida under året (vi vet ännu inte när). Överlag kommer mer vikt att sättas på planen än tidigare och på många punkter ska den bli utförligare än vad den är i dag, där ska framgå vilka risker som finns på gården och hur dessa risker hanteras.

Den nya planen beskriver hur de producerade produkterna kan spåras och hur balansräkningen kontrolleras. Till exempel: vilka dokument finns för utsädet som använts (orderbekräftelser, fraktsedlar, säkerhetscertifikat), hur antecknas spannmålspartier och andra skördar i skiftesanteckningarna, var hittas dokument över försäljning (överensstämmelseförsäkran, spannmålspass, ekocertifikat), hur redovisas förluster/svinn (t.ex lagringsförluster).

I ekoplan beskrivs försiktighetsåtgärder som vidtas för att undvika kontaminering (bekämpningsmedelsrester, förbjudna ämnen) och blandning. Till exempel: hur beaktas spannmålsskiftets skyddsavstånd till konventionella skiften eller om gården hanterar partier med olika produktionsstatus, hur hålls olika partier åtskilda och hur förhindrar man att partier blandas?

Om tvätt- och desinfektionsmedel används i gårdens växtproduktionsanläggningar eller apparatur, där rester av ämnet kan komma i kontakt med den ekologiska produkten, ska dess lämplighet för eko kontrolleras (t.ex. med säljaren eller marknadsföraren) och en lista över medlen ska bifogas ekoplanen. Den faktiska redovisningsskyldigheten börjar gälla från och med 1.1.2024 då namn, användningsdatum, verksamma ämnen och användningsställen för produkterna kommer att krävas.

Tyngdpunkt vid ekoövervakningen 2022

Vid växtodlingsinspektionerna under denna period ligger focus på att registreringskraven uppfylls. Under ekokontrollen säkerställs att verksamhetsutövaren förverkligar de rutiner som beskrivs i ekoplanen gällande dokumentation. Speciellt om lagerbokföring, balansräkningar, skiftesanteckningar och rutiner vid mottagning av förnödenheter till gården har genomförts som planerat. Har de operativa riskerna som beskrivs i ekoplanen beaktats i praktiken och har eventuella förändringarna i verksamheten följt produktionsvillkoren och är planen uppdaterad för deras del?

Letar ni inspiration för hur man kan gör upp lagerbokföringen på gården så finns en mall man gratis kan ladda ner. Projekten Luomumpi Varsinais-Suomi och Luomuisa Satakunta har tillsammans publicerat en mall som är planerad för ekogårdars lagerbokföring. Mallen samt instruktionsfilmen finns nu även på svenska, ni hittar den här: Mall för lagerbokföring

Uppdatering av ekoplanerna kan göras i samarbete med en rådgivare genom Råd2020-programmet! Med Råd 2020-tjänsten kan man också granska och diskutera hur den nya ekoförordningen påverkar just er verksamhet. Nu är det ännu viktigare än tidigare att ha dokumentationen i skick eftersom ekogranskningen numera går enligt timfakturering. Ju längre tid ekogranskningen tar, desto större blir räkningen.
Ta kontakt med våra ekorådgivare: Personal

Texten baserar sig delvis på en översättning av ProAgrias senaste ekonyhetsbrev, samt info från Livsmedelsverkets hemsida och de infotillfällen som hittills ordnats för oss ekorådgivare och -granskare. Vi har även haft hjälp av Ulrika Wikman på ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.