Jag vill inte måla fan på väggen men det kan ännu, om de hotande, utlovade regnen verkligen kommer, uppstå behov av att ändra odlingsplanen. Se då upp med följande!

Denna vår skiljer sig vårbrukets framskridande verkligen mycket på Sällskapets område! Det finns gårdar i de mest västra delarna av Sällskapets område som har allting sått medan många gårdar i de östra delarna just och just har börjat!

Så länge som man får sått runt mitten av maj kan man hålla fast vid odlingsplanen och planerade N-givor men om vi går mot slutet av maj, eller rent av in i juni, kan det bli orsak att ändra odlingsplanen t.ex. om man planerat att så mycket bondbönor.

I sent skede bör man också ta sig en funderare på N-givorna, – åt sena vårvetesorter blir det då ännu mera motiverat att dela N-givan så att man senare under växtsäsongen ser om man vågar ge mera kväve eller inte.

Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 %. Gårdar med över 30 ha måste ha minst tre grödor varav huvudgrödan max 75 % och de två största tillsammans max 95 %.

Kom också ihåg att inte minska på den för förgröningsstödet obligatoriska EFA-Arealen, Ekologisk Fokus Areal. Håll MINST drygt 5 % trädor eller grödor som uppfyller kraven på EFA-areal.

Var också noggrann med att inte överstiga Kompensationsersättningens maximala 25 % som omfattar Träda + NVÅvall + Skyddszonerna om du vill hålla dig till maximal ersättningsbar procent.

Om man väljer att öka arealen Naturvårdsåker flerårig vall skall man komma ihåg att man med nu gällande regler måste hålla samma åker också ännu nästa år på nytt som Naturvårdsåker flerårig vall (som ju namnet säger).

Alternativet att sätta åkrar som/utöka arealen produktionsvall är ju också lockande eftersom skördetvång inte finns i detta nu. Kom dock ihåg att en åker som sätts som någon form av produktionsvall, d.v.s. hö, ensilage eller bete, måste ha markkartering som är i kraft eftersom en dylik åker skulle få gödslas!

Mångfaldsåker, dvs. vilt-, landskaps- och ängsväxter, kan man anlägga utan markkartering bara man inte gödslar vid sådd.

Denna sida är uppdaterad den 17.5.2021 av Jan Grönholm, NSL.