Jag vill inte måla fan på väggen men det kan ännu, om regnperioden drar ut på tiden, uppstå behov av att ändra odlingsplanen. Se då upp med följande.

Det finns ännu många gårdar, speciellt i öster, som ännu bara sått en liten del av arealen eller som kan komma att bli tvungna att så om fält. På dessa gårdar kan det ännu uppstå ett behov av att ändra odlingsplanen.

Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 %. Gårdar med över 30 ha måste ha minst tre grödor varav huvudgrödan max 75 % och de två största tillsammans max 95 %.

Kom också ihåg att inte minska på den för förgröningsstödet obligatoriska EFA-Arealen, Ekologisk FokusAreal. Håll MINST drygt 5 % trädor eller grödor som uppfyller kraven på EFA-areal.

Var också noggrann med att inte överstiga Kompensationsersättningens maximala 25 % som omfattar Träda + NVÅvall + Skyddszonerna.

Om man väljer att öka arealen Naturvårdsåker flerårig vall skall man komma ihåg att man med nu gällande regler måste hålla samma åker också ännu nästa år på nytt som Naturvårdsåker flerårig vall (som ju namnet säger).

Alternativet att sätta åkrar som/utöka arealen produktionsvall är ju också lockande eftersom skördetvång inte finns i detta nu. Kom dock ihåg att en åker som sätts som någon form av produktionsvall, d.v.s. hö, ensilage eller bete, måste ha markkartering som är i kraft eftersom en dylik åker skulle få gödslas!

Denna sida är uppdaterad den 18.5.2020 av Jan Grönholm, NSL.