Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick ännu under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2011 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste tas från alla basskiften som odlas och har en areal på >= 0,5 ha. OBS! Se upp med skiften med en areal nära 0,5 ha, – deras areal kan stiga några tiondedelar på nästa karta varvid det borde ha tagits prov från dem!

Därtill måste prov tas även från mindre skiften, ett prov för varje påbörjad 2 ha. Undantag kan göras för skiften < 0,5 ha som är direkt angränsande till ett större skifte där jordprov tagits! Då får närmast liggande jordprovs värden användas.

För linjekartering som utförs åtminstone vart tredje år kan en täthet på ett prov per 10 ha godkännas.

En väldigt utglesad provtagning, där dessutom olika jordarter blandas ihop i linjen, kan dock ge ett intetsägande resultat!

OBSERVERA att provresultaten nu måste vara tillgängliga vid sådd och att basskiftets signum där jordprovet är taget måste skrivas in i markkarteringsprotokollet före insändandet. Om du glömt att göra detta och inte ännu fått resultatet lönar det sig att meddela laboratoriet saknade uppgifter.

 

Denna sida är uppdaterad den 4.11.2016 av Jan Grönholm, NSL