Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2014 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste tas från alla basskiften som odlas och har en areal på >= 0,5 ha. OBS! Se upp med skiften med en areal nära 0,5 ha, – deras areal kan stiga några tiondedelar på nästa arealmätning varvid det borde ha tagits prov från dem.

Därtill måste prov tas även från mindre skiften, ett prov för varje påbörjad 2 ha, om de inte direkt angränsar till ett större skifte som markkarteras. För linjekartering som utförs åtminstone vart tredje år kan en täthet på ett prov per 10 ha godkännas.

En väldigt utglesad provtagning, där dessutom olika jordarter blandas ihop i linjen, kan dock ge ett intetsägande resultat!

OBS! Några fallgropar: Notera att statsmakten planerar att i nästa år skärpa reglerna troligtvis åtminstone för Naturvårdsåker flerårig vall och Skyddszoner. Maximiprocenten för NVÅ-flerårig vall verkar sjunka och skyddszoner verkar godkännas bara på grundvattenområden och/eller vid vattendrag. Detta betyder att det i nästa år kan bli att lägga dylika vallar som produktionsvall s.s. hö-, ensilage- eller betesvall varvid giltig markkartering fordras!

 

Denna sida är uppdaterad den 1.10.2019 av Jan Grönholm, NSL