Kom ihåg stödansökan, senast 15.6

Stödansökan 2022

Kom ihåg och förlänga miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser
som gått ut 30.4.2022. I samband med huvudstödansökan kan du ansöka i
VIPU-tjänsten eller med blankett 101B om att förbindelserna och avtalen ska
förlängas fram till 30.4.2023. Gör eventuella basskiftesändringar (delningar och
sammanslagningar) i tid så kommunen hinner behandla ändringarna före
stödansökan skall inlämnas.

Kom ihåg även i år att vid behov överföra stödrättigheter med blankett 103A
och 103B!

EFA-trädor som tas i produktion 2022

När du anmäler EFA-träda kan du utnyttja växtligheten på trädan eller så
andra odlingsväxter på arealen i år. Om det på arealen finns vall- eller
ängsväxtlighet som används som bete för djur eller bärgas, anmäl arealen
som grönträda (vall och äng). Om du på arealen sår någon annan odlingsväxt
än vall, t.ex. spannmål, anmäl då arealen som grönträda (vilt och landskap).
Där du tillämpar undantaget får du använda den tillåtna gödslingsnivån för
den växt som du odlar. Om du har ingått en miljöförbindelse, gödsla då enligt
de gödslingsnivåer som anges i förbindelsevillkoren. Om skiftet saknar
markkartering, använd värdena för mullrika jordar för kvävegödsling och
värdena för bördighetsklassen god vid fosforgödsling. Det är också tillåtet att
använda växtskyddsmedel.

Bidrag för jordbruksgrödor och ersättning för miljöförbindelseåtgärden
betalas inte för EFA-undantagsarealer, även om den odlade grödan är
berättigad.

Kom även ihåg att anmäla till landsbygdsmyndigheterna på vilka skiften du
tillämpar undantagen på, genom att skriva i jordbruksskiftets tilläggsuppgifter
i stödansökan eller lämna in på papper senast den 1.9.2022.

OBS! Undantaget gäller bara EFA-trädesarealer. Om du använder
växtkoderna för kvävefixerande grödor när du anmäler kvävefixerande grödor
som EFA-areal, t.ex. ärt och bondböna, gäller undantaget inte den arealen.
Som exempel: Om du i stödansökan t.ex. anmäler ärt med växtkoden ärt och
anger den som EFA-areal, får du inte använda växtskyddsmedel på den här
arealen. Men om du anmäler t.ex. ärt med växtkoden grönträda (vilt och landskap) och
anger den som EFA-areal, får du använda växtskyddsmedel på arealen. Dock
betalas inte bidrag för jordbruksgrödor och ersättning för
miljöförbindelseåtgärderna. (www.ruokavirasto.fi)

Kontakta rådgivare vid frågor!