Kontrollera din markkartering!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2016 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även vid sådden av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste tas från alla basskiften som odlas och har en areal på >= 0,5 ha. OBS! Se upp med skiften med en areal nära 0,5 ha, – deras areal kan stiga några tiondedelar vid nästa arealmätning varvid det borde ha tagits prov från dem.

Därtill måste prov tas även från mindre skiften, ett prov för varje påbörjad 2 ha, om de inte direkt angränsar till ett större skifte som markkarteras. För linjekartering som utförs åtminstone vart tredje år kan en täthet på ett prov per 10 ha godkännas.

En väldigt utglesad provtagning, där dessutom olika jordarter blandas ihop i linjen, kan dock ge ett intetsägande resultat!

OBS! en typisk fallgrop: Om bl.a. gamla Naturvårdsåkrar, grönträdor eller Skyddszoner avslutas i vår och dylika vallar sätts som produktionsvall dvs. hö-, ensilage- eller betesvall i vår fordras giltig markkartering eftersom en produktionsvall skulle få gödslas!

Denna sida är uppdaterad den 8.9.2021 av Jan Grönholm, NSL