NTM-Centralens vintertida dokumentövervakning är i full gång.

Ni som under sommaren var utsatta för areal- och grödgranskning har fått mera hälsningar från NTM-Centralen under förra veckan. Nu skall den vintertida dokumentövervakningen fås i skick.

 

Vid dokumentövervakningen vintertid kontrolleras stödvillkoren för miljöersättning och tvärvillkorskraven. Övervakningen utförs på basis av de uppgifter ni lämnat samt de uppgifter som inhämtades under gårdsbesöket i somras.

 

Nu kontrolleras bl.a. de skiftesvisa anteckningarna, markkarteringarna samt att de tillåtna

gödslingsnivåerna har följts. Nu kontrolleras också de tvärvillkorskrav som hör samman med bokföring, gödsling och användning av växtskyddsmedel.

 

För dokumentövervakningen skall man lämna in kopior på följande dokument:

 

Balanserad användning av näringsämnen d.v.s.

För år 2017 anteckningarna för alla jordbruksskiften (skiftesbokföringen) och i fråga om skiften som hösten 2016 besåtts med höstgrödor dessutom anteckningarna för 2016.

 

I de skiftesvisa anteckningarna ska ha förts in också den eventuella stallgödsel och de organiska gödselfabrikat innehållande stallgödsel som spridits hösten 2017. Uppgifterna behövs för att räkna ut det årliga totalkvävet.

 

Notera att man vad beträffar bekämpningarna skall ange växtskyddsmedlets fullständiga namn, bruksmängd, tidpunkt, användningsobjekt dvs. odlingsväxt och areal där materialet har spridits.  Märk att observerade ogräs, sjukdomar och skadedjur d.v.s. orsaken till användningen av växtskyddsmedel samt andra genomförda växtskyddsåtgärder också skall framgå av anteckningarna.

 

– Alla markkarteringar som var i kraft vid tidpunkten för gödslingen. Av markkarteringen ska det framgå från vilket skifte provet är taget (basskiftessignum).

Stallgödselanalysen, om det på er gård uppkommer/har använts som gödselmedel kreatursgödsel över 25 m3 per år. Uppgifter om näringsinnehåll (t.ex. analysresultat), om organiska gödselfabrikat har använts på er gård.

En utredning av skördenivåerna, om justering enligt skördenivån har tillämpats på något skifte på er gård. En skördenivå som berättigar till högre gödsling ska ha uppnåtts under något av de fem tidigare skördeåren. Som utredning räcker t.ex. ett skifteskort från det år då den högre skördenivån uppnåddes.

 

Dessutom behövs följande dokument, om det på er gård finns skiften vars fosforutjämning har avslutats år 2017:

 

Skiftesvisa anteckningar för de skiften och år (2013-2017) då fosforutjämning har använts.

Markkarteringar, som har inverkat på gödslingen av skiftena under fosforutjämningsåren (2013-2017).

Stallgödselanalyser, som har inverkat på gödslingsplaneringen av skiftena under

fosforutjämningsåren (2013 – 2017). Behövs bara när stallgödselanalys har använts som grund för gödslingen.

 

 

 

Dokumenten skall lämnas in på papper eller i elektronisk form till NTM-centralen senast den 8.12.2017. Försenat eller bristfälligt svar leder till påföljder.

 

Om något av de ovan nämnda dokumenten saknas skall man meddela om detta i svaret. Dokument som lämnats in efter utsatt datum beaktas inte när beslutet fattas.

 

Påföljder av överträdelser av tvärvillkoren kan gälla alla EU-finansierade direktstöd och vissa delfinansierade stöd: grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, får- och getbidrag, bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur, ersättning för djurens välbefinnande, miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion samt kompensationsersättning.

 

Material i elektronisk form skall skickas in på följande e-postadress: uudely.valvonta@ely-keskus.fi

 

Denna sida är uppdaterad den 27.11.2017 av Jan Grönholm, NSL