Nya datum att komma ihåg i år!

I och med att vi gått över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum ännu under årets slut!

Ända fram till den 30.10. , i Vipu bara de två sista veckorna före!, har vi tid att anmäla följande:

–          På vilka skiften, på vilken areal, vilken mängd och när flytgödsel myllats in i marken eller näringsämnen eller organiskt material återanvänts.

–          På vilka skiften, på vilken areal och hurudan typ av växttäcke. Typerna kan vara äkta växttäcke, dvs. höstgrödor, vallar, gräsbevuxna EFA-trädor eller stubb, eller lättbearbetning.

Trädesåkrar får avslutas kemiskt eller mekaniskt den 1.9. även om höstsäd inte sås.

Bevarande av EFA-areal upphörde den 15.8. men se till att du har tillräckligt med EFA-areal till nästa år eftersom grönträdor som sätt som EFA-areal antagligen skall vara etablerad redan den 1.1.2016!

Gröngödslingsvall som skall besås med vårgrödor får avslutas kemiskt fr.o.m. den 1.9. men får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor får avslutas kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10!

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2015 av Jan Grönholm, NSL