OBS! OBS! Det brådskar med inlämnandet av den femåriga växtföljdsplanen, – den skall vara inlämnad senast den 2.5.2016!

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning skall lämna in en undertecknad femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016, antingen handgripligen på plats eller som e-post i PDF-format. Planen kan skrivas ut med odlingsplaneringsprogrammet Wisu, den kan formuleras fritt eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Växtföljdsplanen skall omfatta växtperioderna fr.o.m. år 2015 till och med år 2019. I planen skall man föra in de växtarter som man odlat och tänker odla under miljöförbindelsens giltighetstid. Växtarterna uppräknas för vart och ett jordbruksskifte på de basskiften som jordbrukaren hade i sin besittning 2015. Växtföljdsplanen är riktgivande, inte bindande och den behöver inte uppdateras under de kommande åren. Varje kommande års årliga odlingsplan anses utgöra uppdateringen

EU-kommissionen kräver att växtföljdsplanen och vissa andra dokument lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, så att det kan säkerställas att stödvillkoren iakttas. Det är bra att lämna in planen till kommunen i tid, eftersom en plan som lämnats in försenad minskar 2015 års stöd för den gårdsspecifika åtgärden balanserad användning av näringsämnen med fem procent.

 

Denna sida är uppdaterad den 27.4.2016 av Jan Grönholm, NSL