Om vädret stoppar odlingsplanens genomförande:

Den sista såningsdagen är den 30.6. och om ingen gröda fås sådd på skiftet fram till dess så kan man annullera alla stöd för skiftet med blankett 145. Force majeure kan i enstaka fall åberopas med en skriftlig anmälan jämte bevis till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 30.6. om den osådda arealen utgör en betydande del av jordbruksmarken.

Om det finns förutsättningar för att få skiftet sått senast den 30.6. men grödan byts skall man anmäla om detta senast den 15.6. antingen elektroniskt, om huvudansökan gjorts så, eller med blankett 117.

Om skiftet såtts men utsädet dött i vätan bör man i första hand så om skiftet med samma gröda. Byts grödan skall man meddela om detta enligt förra stycket. Observera också att redan given gödsel måste tas i beaktande och tilläggsgödsel får ges vid omsådden bara om miljöstödsreglerna så tillåter! Uppgifter om all sådd och gödsling antecknas i skiftesanteckningarna.

Om en del av jordbruksskiftet förstörts eller om växtligheten delvis har förstörts på hela skiftet kan stöden betalas om merparten av skiftet har ett växtbestånd som producerar bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Denna sida är uppdaterad den 10.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.