Överförandet av äganderätten till gårdsstödsrättigheter till en icke aktiv, icke odlande markägare är inte mera möjlig efter årsskiftet 2014/2015!

Det är skäl att notera att fr.o.m. nästa år är det möjligt att flytta äganderätten till gårdsstödsrättigheter bara mellan aktiva odlare. När gårdsstödssystemet togs i bruk år 2006 fastställdes äganderätten till gårdsstödsrättigheterna åt den som då odlade åkrarna. Fastän arrendeavtal senare förlängts och det i dem nämns att äganderätten skall övergå till markägaren vid arrendets upphörande så räcker detta inte. Avgörande är i vems namn äganderätten till gårdsstödrättigheterna står i kommunens landsbygdsmyndigheters register! Överförandet av rättigheterna skall vara gjorda senast 31.12.2014.

Själva överföringsansökan skall vara inlämnad till landsbygdsmyndigheterna senast den 15.1.2015 med de av arrendetagaren och arrendegivaren senast 31.12.2014undertecknade blanketterna 103B + som bilaga arrendetagarens 103A!Lämna dock inte allt till sista minuterna utan handla så fort som möjligt!

Om arrendeavtalet fortgår över årsskiftet skall man avbryta arrendet för en dag senast 31.12.2014 varefter överföringen aväganderättentill markägaren skall göras samma dag, – eget lägenhetssignum för markägaren krävs, kolla med kommunens landsbygdsmyndighet. Sedan kan ett nytt arrende börja gälla från följande dag och i detta får arrendetagaren bara tillgång till besittningsrätten till stödet!

En annan möjlighet att säkerställa markägarens kontroll över stödrättigheterna är att skriva en preciserande bilaga till det gamla, nu gällande, arrendeavtalet där arrendatorn förbinder sig att, om arrendet upphör, flytta över äganderätten till stödrättigheterna för hela arealen till en annan, av arrendegivaren utsedd, aktiv odlare.

Det är all orsak att köra med hederligt och öppet spel i den här frågan både för sin egen och hela yrkeskårens trovärdighets skull och åtminstone ta upp frågan med sina arrendegivare och höra hur dom vill göra! Kom också ihåg att outnyttjade stödrättigheter, som alltså inte är kopplade till odlad åker den 15.6.2015, upphör att gälla och försvinner till EU genast under år 2015!

Denna sida är uppdaterad den 6.11.2014 av Jan Grönholm, NSL