Reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar börjar klarna efterhand:

Trots att vårbruket, om vädret hålls fint, närmar sig med stormsteg finns det ännu en hel del öppna frågor beträffande reglerna för årets nya ”ersättningar” och de permanenta vallarna!

 

Här är några viktiga saker som man bör hålla sig till och/eller se upp med:

Se till att du utnyttjar dina stödrättigheter möjligast jämt ut! Läget granskas den 15.6.2015 och outnyttjade rättigheter försvinner då. Kolla istället med grannar och bekanta om någon kollega har behov av mera rättigheter, – här bör man se till att jordbrukarkåren i Finland som helhet kan utnyttja så många rättigheter som möjligt!  

 

Eftersom gamla Gårdsstödet sjunker i.o.m. övergången till Grundstöd till föreslagna 118 €/ha så bör man se till att man kan komplettera med Förgröningsstödet!!

Förgröningsstödet, föreslaget till 74 €/ha, kräver en diversifiering av de på gården odlade grödorna så att om man odlar 10-30 ha så måste minst två olika grödor odlas och den dominerande grödan får uppta max 75% av arealen.

 Om man odlar över 30 ha så måste minst tre olika grödor odlas och den dominerande grödan får uppta max 75% av arealen och de två största grödorna tillsammans maximalt 95% av arealen.

Med förgröningsstödet vill man också bevara och öka den biologiska mångfalden och därför finns ett tillägg om man odlar minst 15 ha:

Då måste man anmäla, minst 5 % Ekologisk Fokusareal, även kallad EFA-areal! Som sådan duger alla typer av träda, även gamla vallar, och då är arealen värt 1.

N-fixerande grödor s.s. ärt och böna är ett annat alternativ men då är arealen värd bara 0,7 vilket OBS! höjer EFA-arealkravet till 7,15 %!

OBSERVERA här att EFA-trädor får skördas eller betas först EFTER den 15.8.!! Om höstgrödor skall sås får EFA-trädan avslutas antingen kemiskt eller med bearbetning den 15.7. Sätt INTE arealen till exakta 5 procent utan lite över, det kan ju komma nya kartor med sänkta arealer framöver!

Om du vet att du kommer att behöva ny EFA-träda 2016 så skall den vara giltig 1.1.-15.8. 2016 vilket betyder att ny dylik träda skall grundas redan detta år.

 

Gamla LFA-stödet kallas nu i det nya systemet för Kompensationsersättning och det planeras uppgå till 217 €/ha för en växtodlingsgård och till 277 €/ha för en husdjursgård dock så att här införs en begränsning så att 100% betalas ut upp till 150 ha, 90% för mellan 150-300 ha och 80% för över 300 ha.

OBS! Se till att den sammanlagda arealen träda + NVÅ-vall inte överstiger 25% för då skärs mängden utbetald kompensationsersättning ned!

 

En Miljöförbindelse ger en rätten till en Miljöersättning där flera av kraven påminner om de nuvarande men att ”grundersättningen” skulle sjunka till 54 €/ha! Den Gårdsspecifika åtgärden ”Balanserad användning av näringsämnen” leder överlag oftast till sänkta maximala både N- och P-givor!

N-givorna sjunker för dem som har mullrikare jordar därför att taken för N-gödslingen nu sätts på basen av markens mullhalt och inte mera som förut enligt jordart!

På P-gödslingssidan stiger den maximala P-givan något i de sämsta P-klasserna men sjunker klart i de högre!

KOM IHÅG att den maximala N-givan aldrig får överskridas medan P-överskridningar kan utjämnas under 5 år!

Husdjursgårdarnas möjlighet att för kreatursgödseln kunna åberopa stallgödselundantaget på att få ge 15 kg P/ha gäller bara till och med P-bördighets-klassen GOD (halvfylld P-stämpel) och alltså INTE MERA TILL klassen HÖG, alltså helfylld P-stämpel!  – En skärpning som ställer till STORA problem lokalt!

Försök hjälpa husdjursgårdarna och ta emot kreatursgödsel om du kan, – ett tillskott av humus är aldrig illa och dessutom kan man få förhöjt Miljöstöd för den areal där man tar emot gödsel!

 

Därtill innehåller Miljöersättningssystemet en hel hop av Skiftesspecifika åtgärder att välja mellan med bla. rätt flexibelt Växttäcke på 20, 40, 60 eller 80%, Skyddszonsvallar, Naturvårdsåkervallar, Fånggrödor, Mångfaldsåkrar och Gröngödslingsvallar!

Välj och vraka men KOM IHÅG att:

  • ·         Om du väljer växttäcke så förbinder du dig att hålla minst 20 % växttäcke alla år men den slutliga procenten kan variera från 20-80 % årligen och att man först på hösten anmäler årets slutliga växttäcke! – Flexibelt!! Växttäcke > 20 % måste fyllas med ”äkta växttäcke” dvs. höstgrödor, vallar, gräsbevuxna EFA-trädor eller stubb!!
  • ·         Skyddszonen måste slås och bärgas alla år och om skörden komposteras måste man ha komposteringslov och en godkännbar komposteringsplats! Man förbinder sig för 5 års tid. Kolla på förhand om någon djurgård är villig att skörda dina Skyddszoner!!
  • ·         Sådd av Fånggröda i samband med vårsådden begränsar ofta användningen av ogräs/flyghavrebekämpningsmedel! Fånggrödan får brytas kemiskt först den 15.9. och med bearbetning först den 1.10.!! Höstsådd med bearbetning får således göras först efter den 1.10! Hur det är med direktsådd är ännu oklart!
  • ·         Mångfaldsåkrarna får uppgå till max 15 % av arealen men de kan fyllas på med NVÅ-vall så att dessa två sammanlagt uppgår till 20 %!
  • ·         NOTERA att Skyddszoner, Flerårig miljövall, NVÅ-vall, Gröngödslingsvall, och Mångfaldsåkrar INTE duger som BETALT växttäcke men att de nog höjer procenten växttäcke!

 

Till slut kan man få ett Bidrag för jordbruksgrödor som planerats uppgå till 90 €/ha för ”egentliga” proteingrödor  + oljeväxter, 40 €/ha för råg och 70 €/ha försockerbetor.

Det gamla kravet på minst 10 % odlingsareal av dessa är slopad!

 

Denna sida är uppdaterad den 10.04.2014 av Jan Grönholm, NSL