Reglerna för år 2015:s nya stöd/ersättningar verkar börja klarna efterhand:

Efter en hel del roende och hopande verkar reglerna för den stora stödreformen 2015 äntligen börja klarna efterhand, – de slutliga tillämpningarna för hur detaljerna skall tolkas låter dock säkert ännu vänta på sig så därför kan man inte ännu gå in på detaljer utan bara ta de stora linjerna!

 

De omtalade stödrättigheterna, vilka alla skall vara i bruk den 15.6 2015, ger rätt till Grundstöd (planerad nivå på AB-området 113 €/ha), Förgröningsstöd (70 €/ha) och om man är max 40 år gammal vid första ansökan, också rätt till Ung odlares stöd (50 €/ha för max 90 ha) i maximalt fem år.

 

Förgröningsstödet kräver en diversifiering av de på gården odlade grödorna så om man  odlar 10-30 ha så måste minst två olika grödor odlas och den dominerande grödan får            uppta max 75% av arealen och om man

odlar över 30 ha så måste minst tre olika grödor odlas och den dominerande grödan får uppta max 75% av arealen och de två största grödorna tillsammans maximalt 95% av arealen.

Med förgröningsstödet vill man också bevara och öka den biologiska mångfalden och därför finns ett tillägg om man odlar minst 15 ha:

Då måste man anmäla, minst 5 %Ekologisk Fokusareal, även kallad EFA-areal! Som sådan duger bla. träda (arealen värt 1) och N-fixerande grödor (arealen värd bara 0,7 vilket höjer EFA-arealkravet till 7,15%!)

 

Ett gammalt bekant stöd kallas nu i det nya systemet för Kompensationsersättning och det planeras uppgå till 217 €/ha för en växtodlingsgård och till 277 €/ha för en husdjursgård dock så att här planeras införas en begränsning så att 100% betalas ut upp till 150 ha, 90% för mellan 150-300 ha och 80% för över 300 ha.

 

En Miljöförbindelse ger en rätten till en Miljöersättning där flera av kraven påminner om de nuvarande men att ”grundersättningen” skulle sjunka till 54 €/ha! Den Gårdsspecifika åtgärden ”Balanserad användning av näringsämnen” leder överlag oftast till sänkta maximala både N- och P-givor!

N-givorna sjunker för dem som har mullrikare jordar därför att taken för N-gödslingen nu sätts på basen av markens mullhalt och inte mera som förut enligt jordart!

På P-gödslingssidan verkar den maximala P-givan stiga något i de sämsta P-klasserna men sjunka klart i de högre!

En föreslagen skärpning av husdjursgårdarnas möjlighet att för kreatursgödseln kunna åberopa stallgödselundantagetpå att få ge 15 kg P/ha bara till och med P-bördighets-klassen GOD (halvfylld P-stämpel) och alltså INTE MERA TILL klassen HÖG, alltså helfylld P-stämpel!  En skärpning som om den förverkligas så här ställer till STORA problem lokalt!

Därtill innehåller Miljöersättningssystemet en hel hop av Skiftesspecifika åtgärder att välja mellan med flera olika former av vallar men också ett växttäcke på 20, 40, 60 eller 80%!

 

Till slut kan man få ett Bidrag för jordbruksgrödor som planerats uppgå till 90 €/ha för ”egentliga” proteingrödor  + oljeväxter, 70 €/ha för råg och sockerbetor.

 

Denna sida är uppdaterad den 16.12.2014 av Jan Grönholm, NSL