Sådden av höstsäd

Årets växtperiod som först föregicks av en vinter utan tjäle, som sedan följdes av ihållande regn och, från och med augusti månads inträde, ett totalt omslag till hett väder och torka har gjort att speciellt lerjordarna nu är MYCKET svårbearbetade!! På många fält är halmmängden nu, speciellt efter tröskad höstsäd, mycket riklig och skulle fordra inplöjning för att säkerställa sådden.

Om en åker skall plöjas bör man vänta tills möjligast sent just före sådden och harva tiltorna genast efter plöjningen så att inte den sista fukten hinner avdunsta så att kokorna blir hårda som betong!

Om halmresterna år måttliga eller om de balas bort kan alternativet direktsådd vara att föredra i nu rådande torra förhållanden. Det kräver dock att jorden reder så pass mycket att såfåran rinner fast vid sådd!

Under de senaste årens varma höstar har det lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

Kom också ihåg de skador som fritflugorna i fjol förorsakade på ”för tidigt” sådda rågfält. Om sådden däremot blir klart försenad och/eller om sådden sker som direktsådd, eller konventionell sådd, i rikligare växtrester är det skäl att höja utsädesmängderna med minst 10 %!

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2015 av Jan Grönholm, NSL