Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2012 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste tas från alla basskiften som odlas och har en areal på >= 0,5 ha. OBS! Se upp med skiften med en areal nära 0,5 ha, – deras areal kan stiga några tiondedelar på nästa karta varvid det borde ha tagits prov från dem!

Därtill måste prov tas även från odlade mindre skiften, ett prov för varje påbörjad 2 ha. Om ett skifte på < 0,5 ha gränsar direkt till ett markkarterat större skifte får värdena från närmaste prov användas.

För linjekartering som utförs åtminstone vart tredje år kan en täthet på ett prov per 10 ha godkännas.

Märk dock att en väldigt utglesad provtagning, där dessutom olika jordarter blandas ihop i linjen, kan ge ett intetsägande resultat!

OBS! En vanlig fallgrop är att man glömmer att skiften på vilka man som gröda sätter in produktionsvall, alltså bete, ensilage eller hö, måste vara markkarterade även om skörd inte tas.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.10.2017 av Jan Grönholm, NSL