Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2013 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste tas från alla basskiften som odlas och har en areal på >= 0,5 ha. OBS! Se upp med skiften med en areal nära 0,5 ha, – deras areal kan stiga några tiondedelar på nästa karta varvid det borde ha tagits prov från dem.

Därtill måste prov tas även från mindre skiften, ett prov för varje påbörjad 2 ha, om de inte direkt angränsar till ett större skifte som markkarteras. För linjekartering som utförs åtminstone vart tredje år kan en täthet på ett prov per 10 ha godkännas.

En väldigt utglesad provtagning, där dessutom olika jordarter blandas ihop i linjen, kan dock ge ett intetsägande resultat!

Denna sida är uppdaterad den 4.9.2018 av Jan Grönholm, NSL