Snömögelbekämpningen i höstsäd

Snömögelbekämpningen i höstsäden är i frodigare fält aktuell så länge åkern bär

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte blir hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! En för tidigt utförd bekämpnings effekt blir svagare dels för att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda, och grodda, frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorters känslighet för snömögel vilket tidigare års tjälfria vintrarna visat

För allvarliga skador av snömögel behövs oftast ett sammanhängande snötäcke under minst två månader och otjälad mark ökar riskerna klart. Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

Trots att höstsäden senaste vinter långt förstördes av isbränna så brukar ändå snömögel vara den faktor som vanligen hotar höstsädsbroddarna under vintern!

OBS!! Notera att utbudet på godkända preparat för bekämpning av snömögel begränsats radikalt detta år, – nu är bara följande medel godkända!

 Proline 250 EC eller Curbatur, vardera med doseringen 0,4 – 0,8 l/ha.

Denna sida är uppdaterad den 2.11.2022 av Jan Grönholm, NSL