Snömögelbekämpningen i höstsäden är efterhand aktuell bara åkern bär.

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte är hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! En för tidigt utförd bekämpnings effekt blir svagare dels för att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda, och grodda, frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorters känslighet för snömögel vilket de tidigare tjälfria vintrarna visat!

För allvarliga skador av snömögel behövs oftast ett sammanhängande snötäcke på minst två månar och otjälad mark ökar riskerna klart. Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

OBS!! Notera att utbudet på godkända preparat för bekämpning av snömögel begränsats, – nuförtiden är bara Amistar, Mirador 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, något av dessa med mängden 0,4 l/ha, + Proline 250 EC 0,4 l/ha godkända! Proline allena rekommenderas 0,4 – 0,8 l/ha.

Denna sida är uppdaterad den 28.10.2020 av Jan Grönholm, NSL