Sockerbetor: Aktuellt i sockerbetslanden:

Mera info om specialvillkor för sockerbetsfältens bekämpningsmedel och om ogräsbekämpningen av dessa finns på adressen www.sjt.fi

Svampbekämpning mot Ramularia kan i år vara aktuell i sockerbetorna på områden där rikligare regn fallit!

Det under senaste tiden rådande varierande vädret med lokala rikliga åskregn gör att risken för svampangrepp i sockerbetorna i år kan uppstå lokalt. Ett flertal svampbekämpningsmedel är godkända för ändamålet men notera att doseringen ofta avviker från den i spannmålen. Bekämpningstidpunkten infaller från månadsskiftet juli-augusti men viktigt är att man inväntar de första angreppsfläckarna.

Bekämpningsbehov uppstår speciellt på skiften där växtföljden är ansträngd med mycket sockerbetor, där jordarten är fukthållande Mo och där angrepp förekommit under tidigare år!

Fröstockar och vildbetor:
Kontrollera förekomsten av fröstockar och vildbetor i sockerbetslanden! Om dessa rycks upp först efter juli månad har redan möjligen groende, mörka och hårda frön hunnit bildas och dessa kan inte mera lämnas kvar i landen.

                     

Denna sida är uppdaterad den 15.8.2014 av Jan Grönholm, NSL