VALUME II-projektets terräng kartläggningar

Lantbruksfårornas vattenbehandling och kustvattenområdenas tillstånd förbättras inom det nya VALUME II-projektet.

Västra Nylands vatten och miljö rf kommer att utföra markkarteringar i RASEBORG invid Storängs- och Lillängsbäcken med sidofåror, i SJUNDEÅ invid Bölebäcken och i KYRKSLÄTT invid Jolkbyån. Markägarna kommer att kontaktas då intresse skulle finns för att göra utförligare planering av eventuella vattenskyddskonstruktioner i samarbete med markägaren.

Vid planeringen kombineras befintlig digital geodata med terrängkartering, så att de bästa platserna som är lämpliga för vattenbehandlingskonstruktioner kan hittas.
”Markägare från andra områden får också gärna vara i kontakt med oss, om ni har bra platser för vattenskyddskontruktioner att erbjuda”, uppmuntrar vattendragssakunniga Katja Pellikka.

Mera info: Västra Nylands vatten och miljö rf https://www.luvy.fi/sv/lantbruksfarornas-vattenbehandling-och-kustvattenomradenas-tillstand-forbattras-inom-det-nya-valume-ii-projektet-i-raseborg-sjundea-och-kyrkslatt/ eller https://www.facebook.com/vesijaymparisto