Växttäcke vintertid år 2016-2017

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2016. Anmälningstiden fortgår från den 3-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2016, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än basskiftet. Du behöver inte rita in arealen på en karta. Anmäl minst 20 % av förbindelsearealen som växttäcke. I annat fall underkänns åtgärden för förbindelsetiden. Ersättning betalas inte, åtgärden avslutas och ersättningen för 2015 återkrävs, om minimiarealen för växttäcke inte uppfylls. Vid en eventuell övervakning av växttäcket beaktas enbart de arealer som anmälts som växttäcke. Bevara växttäcket fram till vårens såbäddsberedning eller motsvarande åtgärd.

 

Som äkta växttäcke duger:

– vallar som bevaras obearbetade fram till våren, inklusive ettåriga vallar och rörflen

– fleråriga trädgårdsväxter och kummin

– stubb och direktsådd i stubb av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor och spånadslin, bondböna, ärt och lupin

– fånggrödor, om växtligheten bevaras fram till våren (obs. att t.ex. spannmålsstubb uppfyller kravet på växttäcke fastän fånggrödan har förstörts)

– grödor som sås på hösten

– lin och hampa som bärgas på våren

– stubb- och grönträda

– EFA-grönträda

– Obs! Också saneringsgröda, om den är en oljeväxt (oljerättika, vitsenap) (undantag från informationen i vårens ansökningsguide).

– Som växttäcke duger en höstgröda som såtts på gröngödslingsvall eller på en areal med åtgärden ”användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis”.

– Som växttäcke duger en höstsådd gröda som såtts efter vall på naturvårdsåker eller efter ängsväxtlighet på mångfaldsåker, om tiden för bevarande av vallen på naturvårdsåker eller ängsväxtligheten är fullgjord (det andra anmälningsåret).

 

Du kan som äkta växttäcke anmäla en areal där det har spridits stallgödsel med en anordning som placerar gödseln eller en alvluckrad areal, om växttäcket på arealen bevarats bortsett från skårorna. Annars kan du anmäla arealen som reducerat bearbetad.

 

Reducerad bearbetning

Du kan genomföra växttäcket med reducerad bearbetning. Till reducerad bearbetning duger en areal med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna som har bearbetats en gång med kultivator eller en lättare metod än kultivering. Miniplog duger inte för reducerad bearbetning.

 

Till växttäcket godkänns högst 20 % av totalarealen som är reducerat bearbetad. Du kan anmäla mer reducerat bearbetad areal, men den beaktas bara upp till 20 %.

 

Vad är inte växttäcke år 2016?

– skyddszon

– flerårig miljövall

– vall på naturvårdsåker (NVÅ)

– gröngödslingsvall

– mångfaldsåker (äng, vilt, landskap)

– område där man har genomfört åtgärden ”användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis”

– vall som avslutats kemiskt

– ärter som kultiverats duger inte till reducerad bearbetning växttäcke

 

Växttäckestabell

växttäcke-%€/ha
204
4018
6036
8054

 

Denna sida är uppdaterad den 6.9.2016 av Jan Grönholm, NSL