Växttäckeskrav 33%

Obs! Det är mycket viktigt denna höst att alla stödsökande minns att uppfylla villkorlighetens krav på minimiväxttäcke som nu är 33%. Tidigare var växttäckeskravet en frivillig åtgärd.

Villkorligheten är ny för i år och den bör följas av alla för att erhålla alla EU-stöd.

– Utöver detta betalas växttäckesersättning 50 €/ha enligt stöd för miljösystem.

Det gäller alltså att skilja på dessa två begrepp: Villkorlighetens krav på växttäcke och växttäckesersättning enligt stöd för miljösystem.

Tidpunkten för när växttäckesarealerna skall anmälas i höstanmälan i Viputjänsten är ännu oklar.

Nytt för i år är också att alla jordbruksskiften med växttäcke skall ritas ut i samband med höstanmälan och växttäckesarealerna övervakas troligtvis via satellit.

(Det gamla systemet med växttäckestrappan 20%, 40%, 60% eller 80% är slopat)

Växttäcket bör bevaras enligt följande:

Villkorligheten kräver att arealerna med växttäcke bevaras 31.10-15.3.

Om man ansökt om växttäckesersättning enligt stöd för miljösystem är kravet att

arealerna med växttäcke bevaras på följande vis:

31.10.2023–15.4.2024Åkerarealen och arealen med permanenta grödor (jordgubbar, äppel mfl)
31.10.2023–16.5.2024Areal med permanent gräsmark
31.10.2023–15.4.2024Om du ansöker om stöd för växttäcke vintertid för en del av de permanenta gräsmarkerna på din gård ska du också behålla arealen för annan permanent gräsmark på din gård obearbetad.

Bevara växttäcket på minst 33 procent av den åkerareal som du besitter under året för stödansökan från hösten till följande vår enligt grödorna här nedan och

enligt ovannämnda tidsfrist.

Villkorlighetens växttäcke kan uppfyllas bla. med lättbearbetad areal, stubb, höstgrödor,

vallar (ej permanent gräsmark), grönträdor, naturvårdsvall, gröngödslingsvall, mångfaldsåker, fånggrödor, mellangrödor mfl. Dessutom erhåller föregående nämnda grödor förutom lättbearbetad areal växttäckesersättningen50 €/ha. Skyddszonsvallen fyller villkorlighetens växttäckeskrav men den erhåller ingen växttäckesersättning.

Villkorlighetens krav på minimiväxttäcke kan uppfyllas med lättbearbetad areal men växttäckesersättningen 50€/ha enligt stöd för miljösystem betalas ej för den lättbearbetade arealen. Som växttäcke kan du uppge lätt bearbetade arealer av vallväxter samt spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter och frökryddor samt blandade växtbestånd     av dessa. Detta betyder att i år godkänns lättbearbetade arealer med både bondböna och ärter.    En lätt bearbetad areal godkänns om bearbetningen görs med kultivator, tallriksharv, fjädertandsharv, spadrullharv eller rulluftare så att man kör en gång.

Observera att permanent gräsmark inte duger som växttäcke för villkorlighetens växttäckeskrav. Däremot kan man erhålla växttäckesersättningen 50 €/ha för permanent gräsmark. Detsamma gäller en permanent gräsmark som plöjs och på skiftet sås höstsäd.

Dvs. skiftet duger inte till villkorlighetens växttäcke men skiftet kan erhålla växttäckesersättning. Dessutom bör man komma ihåg att en permanent vall får plöjas senast den 30.10.2023 för

att inte orsaka påföljder då det krävs att den bevaras orörd under tiden 31.10.2023-16.5.2024 om man ansökt om växttäckesersättning. Permanent vall på Natura-område får ej plöjas.

Som växttäcke godkänns också kemiskt förstörd stubb av vallväxter samt spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter och frökryddor samt blandade växtbestånd av dessa. Dessa erhåller växttäckesersättning.

Observera att under stödansökningsåret kan areal som anmälts som stubbträda inte anmälas som areal för växttäcke. Däremot kan skiftet meddelas som växttäcke om höstgrödor har såtts på området.

Du kan få stöd för arealer med permanenta trädgårdsväxter endast om det finns ett växtbestånd mellan raderna, till exempel vall. Om det inte finns något växtbestånd mellan raderna ska du i höstanmälan anmäla att arealen är fri från växttäcke.

Du kan uppge följande växters obearbetade arealer som växttäcke om det på markytan finns växtavfall som blivit kvar efter skörden men dessa grödor erhåller inte växttäckesersättning förutom cikoria och ärtväxter.

  • kålväxter
  • sallader och cikoria
  • gurkväxter
  • ärtväxter
  • sockermajs
  • sockerbeta
  • rotfrukter (med undantag av morot)
  • pepparrot
  • jordärtskocka

Då du räknar ut 33%:s kravet för växttäckesarealen beaktas den areal som är åkerareal.

Den åkerareal som utgör permanent gräsmark beaktas ej. Naturbeten o miljöavtalsområden beaktas ej heller. Exempelvis om din totala åkerareal är 110 ha varav 10 ha är permament gräsmark så minskas 10 ha permanent gräsmark bort från totala arealen och då blir arealen 100 ha som växttäckes procenten 33% räknas på. Detta betyder att gården bör ha minst 33 ha med växttäcke inkommande vinter. Växttäcket kan uppfyllas med lättbearbetad areal, stubb, höstgrödor, vallar (ej permanent gräsmark), grönträdor, naturvårdsvall, gröngödslingsvall, mångfaldsåker, fånggrödor, mellangrödor mfl. Om gården exempelvis har 5 ha grönträda och lättbearbetar 28 ha spannmålsstubb så har gården minst 33 ha växttäcke och därmed uppfyller villkorlighetens växttäckeskrav. Permanenta gräsmarken duger ej som växttäcke för villkorligheten men den erhåller växttäckesersättning. Växttäckesersättningen 50 €/ha enligt stöd för miljösystem betalas för 5 ha grönträda och för 10 ha permanent gräsmark. I detta exempel lättbearbetas o plöjs resten av arealen.

Anmälan om växttäcke ska göras i Vipu-tjänsten i januari 2024, enligt Livsmedelsverkets pressmeddelande 15.9.2023 flyttas anmälningstiden till januari 2024: Höstanmälan kan göras i e-tjänsten Vipu från och med den 8.1.2024. Anmälningstiden pågår till slutet av januari 2024. Avsikten är att höstanmälan i fortsättningen görs på hösten.