Viktiga datum och regler att komma ihåg!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får skördas eller betas till foder först fr.o.m. den 16.8.

EFA-träda, grön- stubb- eller öppen träda, skall bevaras 1.1.-15.8. Om höstgröda eller vall skall sås på hösten får man avsluta dem fr.o.m. den 16.8. De får avslutas kemiskt eller mekaniskt först fr.o.m. den 1.9. om höstgröda eller vall INTE sås.

EFA-åkrar sådda med N-fixerande grödor s.s. tex. Bondbönor eller ärter skall ha skördats före eller bevaras till den 31.8. och före detta datum eller före skörd får ingen kemisk bekämpning användas! Om grödorna skördas före den 31.8. får bearbetning utföras först den 1.9. Om skiftet sås med höstgrödor får man bearbeta och så redan den 15.7. men INTE kemiskt avsluta!

NVÅ med vall kan efter det andra året avslutas antingen kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. Om höstgröda sås kan de avslutas fr.o.m. den 15.7.

Gröngödslingsvall som skall besås med höstgrödor får avslutas före sådden av höstsäd. Om vårgrödor skall sås nästa vår får man avsluta dem kemiskt fr.o.m. den 1.9. men de får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor får avsluta kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10.

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas.

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får avslutas och sås om först följande vår.

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor, också EFA-arealer, och gröngödslingsvallar.

Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år men oftare om ogräs eller sly hotar att ta över! Om de ovannämnda vallarna skördats till foder är slåttertvånget uppfyllt!

Det lönar sig att slå också i år direkt utan skyddssäd anlagda vallar där det finns mera ogräs!

Om särskilda skäl påtvingar kan vallarna ha slagits också tidigare om man antecknat orsaken i odlingsanteckningarna. Dylika orsaker kan vara behov av tidig bekämpning av flyghavre, tistel m.m. Slåttern bör alltid inledas inifrån åkern så att eventuella djur som gömmer sig kan/hinner fly ut från fältet.

Denna sida är uppdaterad den 19.8.2021 av Jan Grönholm, NSL