Hotande angrepp av inhemska havrebladlöss torde inte vara på kommande!

På de häggkvistar som vi och våra kollegor samlade in på Finlands spannmålsodlingsområden understeg förekomsten av levande övervintrande ägg, för första gången på länge, gränsen för hot om angrepp, – risken är låg i hela landet!

Kom dock ihåg att eftersom vi är belägna så nära kusten är vi trots det alltid utsatta för risken …

Read More
 

Bekämpningssäsongen kör efterhand igång på allvar! Kom ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. Om det på förpackningarnas …

Read More
 

Kom ihåg att fylla i odlingsanteckningarna efterhand.

Fyll in odlingsanteckningarna efter hand så länge som åtgärderna är i färskt minne! Det är lättare så och då blir de erforderliga dokumenten uppgjorda.

För bekämpningarnas del skall det exakta namnet på använt bekämpningsmedel, datum, bruksmängd och, kom ihåg, också orsaken till varför kemisk bekämpning tillgripits antecknas!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Temperaturen har under de två senaste nätterna på Västankvarn Försöksgårds väderstation sjunkit mycket lågt, – till minus 9,1 respektive minus tio grader! Samtidigt har temperaturen i marken fortsatt att sjunka för att i morse nå upp till bara lite drygt tre grader plus! Utvecklingen i naturen står sgs. stilla förutom i sydbranter.

Det är alltid en risktagning att så i mycket kall jord eftersom groningen då tar lång tid. Om det svala vädret dessutom sammanfaller med en regnperiod brukar tyvärr fältgroningsprocenten sjunka klart jämfört med det grobarhetsresultat som man erhållit i inneförhållanden!

Oberoende av hur bra man försökt beta så skyddas inte alla kärnor helt utan oskyddade delar …

Read More
 

Ogräsbekämpningen i höstgrödorna börjar närma sig om vädret blir varmare.

Det hittills rådande svala vädret har gjort att speciellt de vårgroende ogräsens groning och tillväxt har varit mycket långsam. De övervintrande ogräsen börjar dock ta fart om vädret blir varmare. Kontrollera noggrant förekomsten av höstgrodda ogräs s.s. baldersbrå och snärjmåra i höstsädsbroddarna, speciellt i de fält som direktsåtts och broddar som är sådda i lättbearbetat. Bästa …

Read More
 

Om det kalla vädret och snöfallen fortsätter ännu en till två veckor så kan behov av att ändra odlingsplanen uppstå, -se då upp med följande:

I första hand kan man ju försöka byta till tidigare sorter, till rybs istället för raps och i allmänhet sänka N-givan vid sådd, – om vädret blir varmt och fint kan man i så fall komplettera N-givan senare.

Om sådatum passerar den 25.5 får man börja fundera över huruvida de planerade odlingsväxterna hinner mogna ordentligt, – …

Read More
 

De klart godkända höstgrödeåkrarna har man redan en tid börjat övergödsla, – efterhand kommer nu de mera svårbedömda fallen emot.

Nätterna var kalla under den föregående veckan, -temperaturer på klart under minus tio grader var inte ovanliga på lägre marker. Detta har gjort att påfrestningen på höstgrödor på dessa marker var stor och det har i sin tur lett till både uppfrysning, rödfärgning och t.om. vitfrusna blad. Rödfärgningen och de vitfrusna bladen är i allmänhet …

Read More
 

Glad Påsk!

Vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt Glad Påsk!

”Efter vinter kommer vår” brukar man säga, – så också i år bara vi orkar vänta!

 Denna sida är uppdaterad den 15.4.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Groningsförhållandena var inte de bästa i höstas och bl.a. detta har medfört att skicket på höstsädsbroddarna varierar stort denna vår! Broddar på torra lerjordar grodde ofta för sent med svagt utvecklade, ej bestockade, broddar som följd. På fukthållande Mo-jordar är många broddar däremot i utmärkt skick!

För rågens del är detta mycket illa eftersom …

Read More
 

Med risk för att verka tjatig, – snart har halva april månad gått!

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017!  Du kan numera bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 rätt. Tenten får vid behov göras om flera gånger! Det lönar sig att nu genast …

Read More