Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg medlens användnings- och vattendragsbegränsningar!

Eftersom tidpunkten nu är inne för många firmors förhandsköp av bekämpningsmedel är det bra att dra sig till minnes begränsningarna som gäller användningen av vissa preparat på grundvattenområden och preparatens möjlighet till användning två år i följd. För att säkerställa att reglerna följs lönar det sig att före beställandet titta på Tukes hemsidor där man …

Read More
 

Den nu rådande stränga köldperioden med ihållande nordostlig blåst kan hota känsligare höstgrödor.

Efter att vi första och andra veckan i november först fått vänja oss med lokalt upp till 40 cm:s snölager som sedan följdes av en mild, regnfylld, december har vädret nu igen slagit om totalt. Under de senaste dagarna har temperaturen krupit ner mot minus tjugu grader.

Snötäcket i västra Nyland uppgår nu till högst fem …

Read More
 

Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område utreds som bäst.

Resultaten från de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna är som bäst inne för granskning och räkning. Så snart som resultat fås meddelas det på denna sida.

Med fjolårets rikliga lössangrepp i minnet är det själ att ta resultaten på alvar!

Denna sida är uppdaterad den 5.1.2017 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Alla våra kunder och samarbetspartners önskas en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir bättre än 2016 vad beträffar prisutvecklingen på våra produkter!

Denna sida är uppdaterad den 24.12.2016 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

I år igen har ett undantagstillstånd beviljats från Tukes för användande av Neonikotinoider som betningsmedel för våroljeväxter nästa vår, 2017 !

Tukes har alltså gett ett nytt tillstånd för att våren 2017 få beta våroljeväxter med Neonikotenoiderna Elado FS 480 och Cruiser OSR! Orsaken till beviljandet är att det inte finns andra effektiva, ersättande betningsmedel eller metoder som skulle säkerställa effekten mot jordloppor.

Detta är en glädjande nyhet med tanke på intresset för att i nästa …

Read More
 

Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! Du kan uppfylla kravet antingen med en nättentamen på Vipu eller genom att gå en dagslång kurs.

 

Nylands NTM-Central ordnar tillsammans med lantbrukssekreterarna de endagsskolningar vilka som alternativ till nättenten förutsätts för miljöersättningen. I Nyland ordnas fyra tillfällen varav två …

Read More
 

Det är viktigt att kolla grobarheten i årets utsäde!

Pga. den rätt rikliga förekomsten av svampsjukdomar under sommaren finns det i år all orsak att skicka in grobarhetsprov av årets utsäde och att då be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår till 42 € + mvs. Om provet är osorterat och labbbet skall …

Read More
 

Vintern verkar igen på nytt vara på kommande och bekämpningsmedlen hoppeligen i frostfri lagring, – kom ihåg de skärpningar som har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Tidigare sade reglerna att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu och då gäller …

Read More
 

Varierande kvalitet på höstsädesbroddarna efter en rekordtorr höst!

Speciellt på lerjordar är höstsädsbroddarna varierande i år pga. den länge rådande torkan. En del rågfält har grott men senare färgats röd-bruna pga. vattenbrist.

Många rågfält har grott men har inte orkar bestocka sig utan har nu bara några få blad.

För rågens del är detta mycket illa eftersom den egentliga bestockningen skall ske på hösten. Detta …

Read More
 

Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick ännu under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande!! Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2011 skall förnyas denna höst före föregående provtagningsdatum!!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem ha. Prov måste …

Read More