Vintern är på kommande och bekämpningsmedlen hoppeligen i frostfri lagring, – notera att några skärpningar har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av medlen!

Hittills har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel har redan nu ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu och då …

Read More
 

Preciseringar har nu skett i de begränsningar som är på kommande i miljöersättningarna för nästa år!

I går sammanträdde uppföljningskommittén för landsbygdsprogrammet och beslöt om följande begränsningar, – en del förändringar har skett sedan senast!

Eftersom intresset för fånggrödor överskred målsättningen med hela 3 366 % kvarhåller man nu begränsningen av gårdens stödberättigade areal för fånggrödor till maximalt 25 % av den stöddugliga arealen! Antagligen måste fånggrödorna dessutom vara sådda senast den sista …

Read More
 

Större delen av de hittills analyserade spannmålspartierna verkar ha skonats från svå-rare angrepp av rödmögel

Trots att växtsäsongen var utdragen och regnig verkar det som om de värsta farhågorna beträffande rödmögelangrepp inte besannats. Vädret var ändå inte det mest optimala för rödmögel som skulle ha trivts bättre i varmare väder och lite mindre regn. I somras kunde i stället angrepp av många andra svampsjukdomar konkurrera ut rödmöglet.

I senare, i oktober, …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds labora-torium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael …

Read More
 

Hög klorofyllhalt kan vara ett problem i sent sådd och sent skördad vårraps

Eftersom sådden drog ut på tiden och sommarens väder var svalt ledde det till att grödor med krav på hög värmesumma mognade sent om alls helt! De stränga nattfrosterna genast i början av oktober avstannade mognaden speciellt i sent sådd raps!

Det har visat sig att en del partier av sent sådd vårraps har (för) hög …

Read More
 

Begränsningar på kommande i miljöersättningarna för nästa år!

Eftersom vi jordbrukare tydligen har varit för aktiva och miljömedvetna och sökt rikligt med nya miljöersättningar under detta år är det risk för att pengarna inte räcker till under hela finansieringsperioden t.o.m. 2020.

Därför planerar man nu att i nästa år införa begränsningar i möjligheterna att söka främst sådana miljöersättningar för vilka det förväntade intresset vida …

Read More
 

Kom ihåg det för i år viktiga nya datumet som 30.10 utgör!

Observera att man nu senast i fredag, den 30.10., skall anmäla följande i miljöersättningens höstanmälan:

På vilka skiften, på vilken areal och hurudan typ av växttäcke man valt. Typerna kan vara äkta växttäcke, dvs. höstgrödor, vallar, gräsbevuxna EFA-trädor och stubb, eller lättbearbetning en gång. Anmälan görs basskiftesvis och se upp med eventuella tillfälligt icke odlade områden …

Read More
 

Andra fallgropar i stödreglerna inför odlingsplaneringen för nästa år:

Märk att åldersbestämningen av gröngödslingsvallar har förändrats i juni!

I och med att statsrådets förordning om miljöersättning ändrades i juni ändrades bl.a. tiden för hur länge man får hålla en gröngödslingsvall på samma plats. Om man sått den under 2015 får den hållas på samma plats i högst tre år. Däreftermåsteden brytas eller producera och skördas …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden är nu efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar som såtts tidigare ser många, både råg- och höstvetesfält, nu bra ut. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det nu efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter eftersom åkrarna ännu bär bra i år.

Bekämpningen bör göras möjligast sent så …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter på Sällskapets område i fortsatt strålande väder:

I falltalsprov tagna i vårvete den 5.10. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 28.5.,ett falltal på 271 och protein på ca 8 % medan sorten Quarna, sådd den 12.5 på mullrikare jord, ett falltal på 162 och protein på ca 15 %. Falltalet hade hållits sgs. oförändrat för både Zebras och Quarnas del sedan …

Read More