Sådden av höstsäd närmar sig efterhand

Tidpunkten för sådd av höstsäd kommer efterhand emot men ha inte för stor brådska med sådden. Vi får verkligen hoppas att det kommer rikligare regn efter att vi fått merparten tröskad för annars kommer vi att ha stora problem med höstsädens groende.

Om halmresterna år måttliga eller om de balas bort kan alternativet direktsådd vara att …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område.

I falltalsprov tagna i vårvete den 16.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 382 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 400. Proteinhalterna uppgick för Zebras del till knappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %,            …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete har inletts på Sällskapets område, – på måndagen i västra och på tisdagen-onsdagen i östra Nyland.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.8. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 367 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 374. Proteinhalterna verkar vara höga men exaktare värden torde fås på fredagen.

Fukthalten uppgick för Zebras del till ca 26 % och för Quarnas …

Read More
 

I år gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 13.8. 2018 av Jan …

Read More
 

Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Kom ihåg att en gård som utnyttjat undantaget att bärga skörd från sina EFA-grönträdor före den 16.8. skall underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, Landsbygdskansliet, om att detta gjorts före den 20.8.!

Det blev ju i år undantagsvis möjligt att skörda eller låta djur beta vallar på EFA-grönträdor före den 16.8. men notera att …

Read More
 

Här finns ett exempel på blankett för anmälan om skörd eller betning av vall från EFA-grönträdor.

Anmälan om att skörd bärgats från eller djur betat på vall på EFA-grönträdor före den 16.8.2018:

Undertecknad meddelar härmed att vall skördats eller djur betat på EFA-grönträda på nedan nämnd och av mig innehavd areal före den 16.8.

Anmälan gäller följande lägenhet eller lägenheter och skiftenas innehavare är:

 

Lägenhetssignum och namn:                                         Namn:

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

____________________________         ____________________________________

 

Basskiftessignum:                                    Skiftesnamn  och   …

Read More
 

Ny, hotande skadegörare trivs i sommarhettan!

Under den senaste veckan har man lokalt drabbats av även stora skador av gammaflyets larv. Hittills har larven på Sällskapets område påträffats främst i östra Nyland där den på vissa platser gjort stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man har påträffat larven också i västra Nyland men hittills har skadorna här varit begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet …

Read More
 

Verkligen varierande bestånd efter regnen!

Som det var att vänta har det efter regnen grott både grödor och ogräs. Sent grodd spannmål har nu 3-5 blad och borde nu ogräsbekämpas. Observera dock att man INTE får utföra ogräsbekämpning i bestånd som gått i ax! Det betyder att eventuell ogräsbekämpning bara kan vara aktuell i bestånd som inte alls grott genast …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det mindre i västra och mera i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är lite aktivare även på ärtfältet i västra Nyland medan …

Read More