Det lite varmare vädret har satt fart på rapsbaggarna:

Trots att vädret hittills bara varit lite varmare har det satt fart på rapsbaggarna! Det är skäl att fortsättningsvis följa upp situationen i oljeväxtfält som ännu inte börjat blomma. Bekämpningströskeln i tidigt knoppstadium är en bagge per varannan/varje planta medan tröskeln vid begynnande blomning uppgår till 2-3-st per planta.

 

Kom ihåg att flera av de ”nya” …

Read More
 

Om du inte ännu fått allting sått:

Jord- och Skogsbruksministeriet har först idag kommit ut med tilläggsinformation hur vi jordbrukare skall bete oss i de svåra såddförhållandena!

 

Om du ännu tycker att det lönar sig att fortsätta att så efter den 30.6. så är det möjligt men då skall du snarast möjligt anmäla detta jämte beskrivande dokument, samt orsaken (oöverstigligt hinder) till …

Read More
 

Kraftig ökning av angrepp av speciellt kornets bladfläckssjuka efter en, åtminstone ut-värtes, våt midsommar!

Från Midsommartorsdagen t.o.m. söndagen så har det åtminstone i västra Nyland fallit t.o.m. över 50 mm regn och det regnar som bäst igen! Detta skapar utmärkta förhållanden för flertalet sjukdomar, speciellt då vädret nu ibland varit lite varmare.

 

Samtidigt har många, i första hand, kornfält på tätare, planare leror gulnat allvarligt under de två senaste dagarna! …

Read More
 

Snabb uppförökning av DTR och Septoria i frodiga höstveten under den senaste tiden!

Under den senaste veckan har det skett en klar uppförökning av angrepp av vetets bladfläcksjuka = DTR och även Septoria i höstevetebestånden. I många frodiga höstvetesfält, som inte lidit av väta, har angreppen redan börjat nå det andra bladet uppifrån och om det bladets spets nu når högst ger hela fältet ett brungult intryck som …

Read More
 

Vårspillsäd som klarat den milda vintern är ett nytt problem i årets höstsäd!

Eftersom spillsäd av vårsäd från i höstas klarat den milda vintern kan man nu i många, kanske främst, höstvetesfält hitta oroande höga mängder plantor av speciellt korn. Kornplantorna har bestockat sig mycket väl och det finns en klar risk för att brödsädesdugligheten hotas av inslaget av korn! Kontrollera fälten nu och dokumentera var den värsta …

Read More
 

Kom ihåg begränsningarna för användningen av ogräsbekämpningsmedel i vårsäd i fält som anmälts och såtts som fält med fånggröda!

Det finns tre alternativ för etablerandet av fånggrödor: I samband med sådden, senast i spannmålens broddstadium i samband med eller efter ogräsbekämpningen eller strax före, eller efter, skörden dock senast den 15.8.!

 

 

Om sådden av fånggröda skett i samband med spannmålssådden:

Omfånggrödan är gräs kan alla andra preparat än …

Read More
 

Risken för flyghavreplantor i höstsäd är i år påfallande stor eftersom också vårsädsspillsäd klarat den milda vintern!

Man anser att det hittills inte funnits övervintrande typer av flyghavre i Finland. Eftersom vintern på Sällskapets område var exceptionellt varm, utan tjäle, finns det tyvärr i år en risk för att också flyghavreplantor kan ha klarat vintern!

 

I så fall kommer plantorna att vara tidigt utvecklade och risken för drösning infaller tidigt!  Börja därför granskandet …

Read More
 

Explosionsartad utveckling av bladfläcksjukeangrepp i de tidigt sådda kornen!

I de före regnen sådda kornfälten som inte lidit desto mera av vätan har nu bestånden slutit sig. Detta har medfört att fukten kunnat hållas kvar länge i bestånden under dagen vilket i sin tur gjort att bladfläcksjukan under den senaste veckan utvecklats explosionsartat speciellt i obetade kornfält, fält med kornförfrukt och speciellt då icke …

Read More
 

Den före regnen sådda vårsädens ogräsbekämpning är aktuell!

De lokalt rikliga regnen har skadat många av de före regnen sådda vårsädsbroddarna och en allmän gulfärgning kan nu ses på många, speciellt i kornfält, på plana lerjordar. Trots det svala vädret och kämpig tillväxt har de tidigare sådda fälten i allmänhet nu nått 4-5-bladstadiet, ofta med en fin bildning av sidoskott.

Kom ihåg …

Read More
 

Ännu tid för ensilagebärgning.

Många är i full gång med ensilageskörden medan en del gårdar redan har skörden klar! Den rekordkalla våren har gjort att växtbeståndet haft en långsam utveckling. Skördetidsprov har analyserats i juni månad från vallfält i Ingå och Lovisa. Analysen har utförts av Seilab.

Skördetidsproven i början av vecka 24 visar att det ännu går att göra …

Read More